ELLAB-FONDEN

Trollesmindealle 25

3400 Hillerød


Årsrapport

1. maj 2020 - 30. april 2021

Årsrapporten er godkendt den
22/06/2021
Sys Agnes Rovsing
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenELLAB-FONDEN
Trollesmindealle 25
3400 Hillerød
e-mailadresse:info@ellabfonden.dk
CVR-nr:11632203
Regnskabsår:01/05/2020 - 30/04/2021
RevisorDVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Lyskær 1, 3
2730 Herlev
DK Danmark
CVR-nr:21860506
P-enhed:1005265189

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 1. maj 2020 - 30. april 2021 for ELLAB-FONDEN.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Hillerød, den 28/05/2021

Direktion
Hans Jørgen Leo NielsenBestyrelse
Sys Agnes Rovsing
Hans Jørgen Leo Nielsen
Lars Normand Hansen
Peter Krogh

Den uafhængige revisors revisionspåtegningKonklusion

Vi har revideret årsregnskabet for ELLAB-FONDEN for regnskabsåret 1. maj 2020 - 30. april 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 30. april 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2020 - 30. april 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Herlev, 28/05/2021Henrik Volland , mne16627
Statsautoriseret revisor
DVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 21860506

Ledelsesberetning

Ellab-Fonden

Ellab-Fonden blev stiftet i 1978 af ingeniør Leo Nielsen.

 

Ellab-Fonden ejer Ellab Holding A/S. Via dette selskab ejes 40% af aktiekapitalen i Ellab Properties A/S, hvis væsentligste aktiv er at eje erhvervsejendom i Hillerød, Trollesmindealle 25.    

 

Herudover ejer Ellab-Fonden via Ellab Holding A/S aktier i SBT Instruments A/S.     

   

Hovedtal for fonden

 

  2020/2021 2019/2020
       
  t.kr.   t.kr.
       
       
Årets resultat 75.345   -4.886
       
Bevilgede uddelinger i året 24.087   16.312
       
Egenkapital 533.377   482.119
       
Balancesum 540.152   489.261
       

 

Investeringer

COVID-19 og nedlukning af en række lande har haft stor betydning på verdensøkonomien.

 

Ud fra disse påvirkninger anses Ellab-Fondens finansielle resultat for tilfredsstillende.

Bestyrelse og ledelse

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fonden og fastlægger strategier for såvel uddelings- og investeringsvirksomheden. Bestyrelsen udarbejder rammerne for direktionens virke og kontrollerer, at disse overholdes, ligesom den virker som sparringspartner for direktionen.

 

Der lægges derfor vægt på, at bestyrelsen har en erhvervsmæssig indsigt og erfaring, men også indsigt indenfor investering og fonds.  

 

Bestyrelsen har i 2020/2021 bestået af Advokat Sys Rovsing (formand), Adm. Direktør Peter Krogh, Teknisk Direktør Lars Normand Hansen og Direktør Hans Jørgen Leo Nielsen.

 

Bestyrelsesmedlemmer i Ellab-Fonden har i 2020/2021 modtaget et vederlag for det løbende bestyrelsesarbejde i form af et fast årligt honorar på kr.100.000. Bestyrelsesformanden modtager kr.200.000. Der udbetales ikke bestyrelseshonorar til bestyrelsesmedlem, der er ansat i Ellab-Fonden.                                                                                                     

Bestyrelsen foretager regelmæssig vurdering af sit arbejde. Formanden afholder hvert år et møde med medlemmer af bestyrelsen til brug for individuel evaluering. Herudover afholder bestyrelsesformanden én gang årligt evaluerings- og udviklingsmøde med administration og direktion. Den øvrige bestyrelse orienteres om disse møder.

Begivenheder efter balancedagen.  

Der er efter balancedagen og frem til i dag ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for Ellab-Fonden’s finansielle stilling.     

 

Oplysning om bestyrelse pr. 30. april 2021


Sys Rovsing, formand
Stilling: Advokat
Alder: 67
Køn: Kvinde
Indtrådt i bestyrelsen: 2003
Udløb af nuværende valgperiode: 2025

 

Kompetencer:

Fondsvirksomhed, investeringsvirksomhed, ejendomsvirksomhed, Uddelinger til kulturelle, fritidsmæssige, sociale eller uddannelsesmæssige formål.  Advokat med mødret for højesteret.
 
Ejer aktier, optioner. warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder:
Nej
 

Øvrige ledelseserhverv:

Bestyrelsesformand i FrederiksbergFonden, Bestyrelsesformand i Ellab Holding A/S, Bestyrelsesformand Ellab Properties A/S, Bestyrelsesformand Bent O. Jørgensens Fond, Bestyrelsesformand Dansk Inveco A/S, Bestyrelsesmedlem i flg.  Løvenholm Fonden, Dansk Auto Logik A/S, Aage V.Jensen Charity Foundation, Aage V.Jensen Family Foundation, Uddelingskomiteen for Soldaterlegatet, Teatret Sort/Hvid, Sct. Lukas Stiftelsen

 

Uafhængig: Nej

 

Peter Krogh
Stilling: Adm. direktør
Alder: 57
Køn: Mand
Indtrådt i bestyrelsen: 1999
Udløb af nuværende valgperiode: 2025
 

Kompetencer: 

Cand. Merc., Ledelse, økonomi og strategi, Ellab forhold/forretning, Lokale erhvervsforhold i Hillerød.

 

Ejer aktier, optioner. warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder:

Ja – aktier i Ellab Properties A/S

 

Øvrige ledelseshverv:

Adm. Direktør i Ellab A/S, Bestyrelsesmedlem i Ellab Holding A/S, Bestyrelsesmedlem i Ellab Properties A/S, Direktør i Krogh Invest ApS, Direktør i Kelvin HoldCo A/S og Kelvin BidCo A/S, Bestyrelsesformand i SBT Instruments A/S.

 

 

Uafhængig: Nej


Lars Normand Hansen
Stilling: Teknisk direktør
Alder: 63
Køn: Mand
Indtrådt i bestyrelsen: 2002
Udløb af nuværende valgperiode: 2025


Kompetencer:

Ledelse, økonomi og strategi, Ellab forhold/ forretning, Teknik.

 

Ejer aktier, optioner. warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder:
Nej

 

Øvrige ledelseserhverv:

Teknisk Direktør Ellab A/S
 

Uafhængig: Nej

 

Hans Jørgen Leo Nielsen
Stilling: Direktør
Alder: 61
Køn: Mand
Indtrådt i bestyrelsen: 2017
Udløb af nuværende valgperiode: 2025


Kompetencer:

Ejendomsvirksomhed, Investeringsvirksomhed, Skov og landbrugsvirksomhed, strategi, økonomi og ledelse.

 

Ejer aktier, optioner. warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder:

Ja – aktier i Ellab Properties A/S

 

Øvrige ledelseshverv: 
Adm.direktør og bestyrelsesmedlem i  Ellab Properties A/S, Adm.direktør og bestyrelsesmedlem i Ellab Holding A/S, Direktør i Colheita ApS., Direktør i Silvicultura ApS, Direktør i Conectivo Holding ApS
 
 

Uafhængig: Nej


Redegørelse for god fondsledelse

Åbenhed og moderne ledelse af fonde.

Bestyrelsen i Ellab-Fonden har forholdt sig til anbefalinger fra Komiteen for god Fondsledelse vedr. god fondsledelse. Anbefalingerne er implementeret og fremgår af Ellab-Fondens årsrapport samt hjemmeside www.Ellabfonden.dk.


Redegørelse for fondens uddelingspolitik

Fondens hovedformål

Fondens erhvervsformål var ved stiftelsen at eje en efter bestyrelsens skøn passende aktiepost i selskaberne Ellab Holding A/S og / eller selskaber, der er koncernforbundne med disse.

 

Efter salget af aktierne i Ellab A/S i 2016 er der øget fokus på fondens uddelingsformål.

 

STRATEGI

Bestyrelsen ønsker ved uddeling af fondens midler at være opsøgende omkring enkelte projekter.

 

Bestyrelsen ønsker at prioritere/støtte formål som har betydning for den folkelige sundhed og udvikling, idet man lægger særlig vægt på formål som ikke i øvrigt modtager omfattende offentlig eller privat støtte.

 

Bestyrelsen ønsker i en femårige periode 2020-2024 at prioritere følgende indsatsområder:

Videnskabelige formål

​Videnskabelige formål, idet der lægges særlig vægt på projekter og tiltag, der fremmer Danmarks position indenfor innovation og/eller tekniske løsninger til hospitaler, medicin og fødevareproducenter – samt formål, som har naturlig tilknytning hertil.

 

​Skov- og landbrugsvidenskabelige forskningsprojekter

​Skov- og landbrugsvidenskabelige forskningsprojekter og øvrige skov- og landbrugsfaglige projekter, herunder planteforædling og lignende.

 

Der lægges særlig vægt på, at projekterne har en uddannelses- og forskningsmæssig karakter.

 

Forskningsprojekter

Forskningsprojekter og lignende videnskabelige tiltag vedrørende lægemidler og sygdomme, der ingen eller ringe kommerciel bevågenhed, eller hvor der ikke i forvejen ydes støtte.

 

Sociale og humanitære formål

​​​Sociale, humanitære, humanistiske eller tilsvarende velgørende formål efter bestyrelsens nærmere beslutning.

 

Ellab-Fondens aktiviteter i 2020/2021.

Udover behandling af indkomne ansøgninger opsøger Ellab-Fonden projekter indenfor den vedtagne strategi.

 

Aktiviteterne i 2020/2021 har været præget af COVID-19 og hermed manglende mulighed for at afholde fysiske møder.

 

Der er arbejdet på at finde projekter indenfor fondens strategi og med focus på forskningsprojekter og lignende videnskabelige tiltag vedr. lægemidler og sygdomme, der ikke har den store offentlige bevågenhed. Der er lagt vægt på større sammenhængende aktiviteter, der inddrager flere aktører. 

 

Ellab-Fonden har i regnskabsåret 2020/2021 modtaget og behandlet 315 ansøgninger.

 

Fonden har doneret kr.24,087 mio. fordelt på 6 donationer.   

 

Donationerne er fordelt på følgende hovedkategorier:

Støtte til sociale, humanitære og humanistiske formål - kr. 1,700 mio.

Støtte til videnskabelige formål  kr. 2,000 mio.

Støtte til skov og landbrugsfaglige projekter -  kr. 0.387 mio.

Støtte til forskningsprojekter og videnskabelige tiltag vedr. lægemidler - kr. 20,000 mio. 

 

Herudover er der udbetalt kr.1,964 mio. vedr. donation, der er indgået som en femårig aftale. 

 

I forbindelse med donationerne foretager direktion og administration i Ellab-Fonden en successiv opfølgning på aktiviteterne/anvendelse af de bevilgede midler/donationer. Der holdes opfølgningsmøder med de enkelte organisationer og modtagere.     

 

Ellab-Fonden har i regnskabsåret 2020/2021 udbetalt donationer til bl.a.:  

 

 

RIGSHOSPITALET

Ellab-Fonden har i 2019/2021 doneret til Rigshospitalet. Med donationen har Ellab-Fonden været medvirkende til, at det bliver muligt at skabe et nyt, større og højteknologisk trykkammer på Rigshospitalet.

  

Det nye trykkammer vil være til gavn for patienter fra hele landet, og bliver Nordens største trykkammer center.

  

Trykkammeret giver en særlig mulighed for at hjælpe de patienter, der gennemgår svære sygdomsforløb, og som har gavn af den specielle behandling, som et trykkammer kan tilbyde.

 

Udover at behandlingskapaciteten øges åbner det også op for, at yderligere forskning kan aktiveres, hvilket kan bringe Rigshospitalets trykkammerenheds internationale omdømme op blandt eliten i Europa.   

 

 

UNICEF

Ellab-Fonden har i 2020/2021 doneret til UNICEF.  

 

Millioner af børn er drevet af flugt på grund af klimaforandringer, krige eller konflikter.  

 

Ellab-Fondens donation til UNICEF er med til at sikre, at flere af verdens udsatte børn får en chance i livet, at de overlever og trives, uddannes og kommer i skole, vokser op uden vold og overgreb og vokser op i en bæredygtig og ren og sikker verden.    

 

Indsatsen har i 2020/2021 naturligt været præget/påvirket af Covid-19. UNICEF har været i front i forbindelsen med indsatsen mod Covid-19’s udbredelse.

  

 

JULEMÆRKEFONDEN

Ellab-Fonden har i 2020/2021 doneret til Julemærkefonden, som er en af Danmarks ældste private hjælpeorganisationer.

 

Donationen er ydet til hjælp til den daglige drift af de 4 oprindelige julemærkehjem.   

 

Julemærkehjemmene tager sig af børn, der har det svært på grund af overvægt, mobning, ensomhed eller lavt selvværd m.v. De fire oprindelige julemærkehjem hjælper hvert år ca. 750 børn i alderen fra 7-14 år. På julemærkehjemmene får børnene hjælp til at komme ud af mobning og isolation. Udover at børnene undervises i motion, sund mad og kostindlæring stilles der også krav til, at forældrene deltager i undervisning vedr. disse områder.

 

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Ellab-Fonden har i 2020/2021 doneret til Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

 

Donationen er ydet til indkøb af mikroskoper, der har netværksforbindelse og opkobling til computere og mobil, hvilket forbedrer muligheden for både dokumentation, demonstration og diskussion af materialet.

 

Anskaffelse af mikroskoperne til kurser for universitets- og skovskolestuderende er medvirkende til at styrke deres kompetencer og indsigt i træers biologi og sundhed, samt i træ som materiale.

 

DTU-SKYLAB

Ellab-Fonden har i 2020/2021 doneret til DTU-SKYLAB.

 

Donationen er ydet til udvidelse/optimering af Foodlab. Grundet Foodlabs store succes har der været et ønske om optimering/udvidelse således, at der bliver et naturligt flow fra modtagelse af råvarer, opbevaring af råvarer, vask m.v. Herudover eksperimenterende bageri, kontorfaciliteter m.v.

 

OSTEOPOROSEFORENINGEN

Ellab-Fonden har i 2020/2021 doneret til projektet ”Sundhedsøkonomi og osteoporose” – en analyse af den samfundsmæssige økonomiske udgift, som sygdommen osteoporose belaster det danske sundhedsvæsen med.

 

Ellab-Fondens øvrige aktiviteter i 2020/2021.

 

SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL

Ellab-Fonden har i 2017/2018 doneret til oprettelse/implementering af Videnscenter for Knoglesundhed herunder patientnær forskning indenfor osteoporose.  

 

Formålet med projektet er at fremme vidensniveauet omkring knoglesundhed og osteoporose hos den almene befolkning, patienter med osteoporose samt behandlere. Der ønskes etableret en platform for samarbejdet mellem sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer og regioner, samt Osteoporoseforeningen – med patienten i centrum. 

 

Videnscenteret for Knoglesundhed arbejder bl.a. for en bedre systematisk opsporing af patienter, der har haft brud, og samtidig formidle risikofaktorerne til den almene befolkning. Således er målet, at flere bliver udredt for herigennem at opspore sygdommen på et tidligere stadie og inden knoglebrud indtræffer.

 

Donationen er indgået som en 5-årig aftale.  

 

RIGSHOSPITALET

I forbindelse med, at Ellab-Fonden har givet donation til nyt Trykkammer på Rigshospitalet er der samtidig givet tilsagn om donation på kr.15,40 mio. til forskning. Med donationen kan forskningen i eksisterende behandlingsområder øges, men også indenfor nye forskningsområder – f.eks. for patienter med infektionssygdomme, patienter med alvorlige følger efter traumatiske hjerneskadede blodpropper.

 

Med donationen vil der samtidig arbejdes på at få klarlagt, hvilke andre patientgrupper, der kan have gavn af trykkammerbehandling.  

                                           

Donationen udbetales over en femårig periode. 

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. Ellab-Fonden har med henvisning til årsregnskabslovens § 110 undladt at udarbejde koncernregnskab.

 

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
 

Resultatopgørelse

Eksterne omkostninger
Eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af
selskabet, herunder omkostninger til kontorhold og husleje.

 

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes fondens andel af virksomhedens resultat.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta.


Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

 

Uddelinger

Uddelinger og henlæggelser til uddelingsramme foretaget i regnskabsåret medtages under resultatdisponeringen.

Balance

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderfondens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

 

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien.


Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Skyldig fondsskat er medtaget i posten skyldig selskabsskat mens tilgodehavende fondsskat er medtaget i posten tilgodehavende skat. 

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

 

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

 

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Resultatopgørelse 1. maj 2020 - 30. apr. 2021

Note 2020/21 2019/20
kr. kr.
Nettoomsætning 0 0
Eksterne omkostninger -1.453.607 -1.403.232
     Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 51.639.321 -2.266.871
Bruttoresultat 50.185.714 -3.670.103
Personaleomkostninger 1 -599.712 -601.020
Resultat af ordinær primær drift 49.586.002 -4.271.123
Andre finansielle indtægter 25.875.669 3.954.444
Øvrige finansielle omkostninger -3.144 -4.494.969
Ordinært resultat før skat 75.458.527 -4.811.648
Skat af årets resultat -113.469 -74.722
Årets resultat 75.345.058 -4.886.370
Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 51.639.321 -119.827.209
Overført fra (til) dispositionsfond 24.087.134 26.312.846
Overført resultat -381.397 88.627.993
I alt 75.345.058 -4.886.370

Balance 30. april 2021

Aktiver

Note 2020/21 2019/20
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 290.888.260 239.248.939
Finansielle anlægsaktiver i alt 2 290.888.260 239.248.939
Anlægsaktiver i alt 290.888.260 239.248.939
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 60.377.554
Tilgodehavende skat 505.736 488.545
Andre tilgodehavender 302.711 429.491
Tilgodehavender i alt 808.447 61.295.590
Andre værdipapirer og kapitalandele 203.967.925 161.301.788
Værdipapirer og kapitalandele i alt 203.967.925 161.301.788
Likvide beholdninger 44.487.161 27.414.873
Omsætningsaktiver i alt 249.263.533 250.012.251
Aktiver i alt 540.151.793 489.261.190

Balance 30. april 2021

Passiver

Note 2020/21 2019/20
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3.000.000 3.000.000
     Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 287.955.220 236.315.899
Overført resultat 192.421.726 192.803.123
Uddelinger 50.000.000 50.000.000
Egenkapital i alt 533.376.946 482.119.022
Leverandører af varer og tjenesteydelser 111.000 111.000
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 1.572.446 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 5.091.401 7.031.168
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6.774.847 7.142.168
Gældsforpligtelser i alt 6.774.847 7.142.168
Passiver i alt 540.151.793 489.261.190

Egenkapitalopgørelse 1. maj 2020 - 30. apr. 2021

Registreret kapital mv. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Henlagt til uddelinger I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 3.000.000 236.315.899 192.803.123 50.000.000 482.119.022
Værdireguleringer af egenkapitalen -24.087.134 -24.087.134
Årets resultat 51.639.321 -381.397 24.087.134 75.345.058
Egenkapital, ultimo 3.000.000 287.955.220 192.421.726 50.000.000 533.376.946

Værdireguleringer udgør årets fondsudlodninger.

Noter

1. Personaleomkostninger

  2020/21 2019/20
  kr. kr.
Løn og gager 590.004 590.004
Andre omkostninger til social sikring 9.708 11.016
  599.712 601.020

 

 

Løn til direktionen udgør 354 t.kr. i både 2020/21 og 2019/20

 

Bestyrelseshonorar udgør 400 t.kr. i både 2020/21 og 2019/20 og er indeholdt i administrationsomkostninger

 

Direktionen har endvidere modtaget løn fra datterselskab med 553 t.kr.  i både 2020/21 og 2019/20

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
  kr.
Kostpris primo 2.933.040
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 2.933.040
   
Nettoopskrivninger primo 236.315.899
Andel i årets resultat 51.639.321
Udloddet udbytte 0
Nettoopskrivninger ultimo 287.955.220
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 290.888.260

 

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed omfatter:


Navn, retsform og hjemsted                               Ejerandel


Ellab Holding A/S, Hillerød                                  100 %

3. Oplysning om aktiver eller forpligtelser, der indregnes til dagsværdi

     
 

Værdi ultimo

indregnet i balancen

t.kr.

Årets urealiserede gevinst indregnet i resultatopgørelseen

t.kr.

Børsnoterede værdipapirer 203.968 23.123

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2020/21
Gennemsnitligt antal ansatte 2
false false true true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/05/2019 30/04/2020 Revisionspåtegning false false false false Henrik Volland Blytsvej 8 B, st. tv. 2000 116322032020-05-012021-04-30 116322032020-05-012021-04-301 116322032020-05-012021-04-300 116322032020-05-012021-04-300 116322032020-05-012021-04-301 116322032020-05-012021-04-302 116322032020-05-012021-04-303 116322032020-05-012021-04-302 116322032019-05-012020-04-30 116322032020-05-012021-04-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 116322032019-05-012020-04-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 116322032020-05-012021-04-30fsa:TransferredFromToReservesAvailableMember 116322032019-05-012020-04-30fsa:TransferredFromToReservesAvailableMember 116322032020-05-012021-04-30fsa:RetainedEarningsMember 116322032019-05-012020-04-30fsa:RetainedEarningsMember 116322032021-04-30 116322032020-04-30 116322032020-05-01fsa:ContributedCapitalMember 116322032020-05-01fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 116322032020-05-01fsa:RetainedEarningsMember 116322032020-05-01fsa:ProvisionForDistributionsMember 116322032020-05-01 116322032020-05-012021-04-30fsa:ProvisionForDistributionsMember 116322032020-05-012021-04-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 116322032020-05-012021-04-30fsa:RetainedEarningsMember 116322032021-04-30fsa:ContributedCapitalMember 116322032021-04-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 116322032021-04-30fsa:RetainedEarningsMember 116322032021-04-30fsa:ProvisionForDistributionsMember iso4217:DKK