ANDELSSELSKABET LEARNINGLAB A.M.B.A.

Istedgade 98, 1

1650 København V


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er godkendt den
02/11/2017
Bent Albert Jespersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenANDELSSELSKABET LEARNINGLAB A.M.B.A.
Istedgade 98, 1
1650 København V
Telefonnummer:39300666
e-mailadresse:baj@learninglab.dk
CVR-nr:28683197
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseNordea
Storgade
4180 Sorø
DK Danmark

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Almindelig bogføring med en omsætning på kr. 204.067,66 og et overskud på kr. 6.057,71. Vi har ingen udestående fordringer og ej heller nogen gæld.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Nettoomsætning 204.067 14.440
Eksterne omkostninger 108.010 14.440
Bruttoresultat 6.057 0
Personaleomkostninger 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Resultat af ordinær primær drift 6.057 0
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0 0
Andre finansielle indtægter 0 0
Øvrige finansielle omkostninger 0 0
Ordinært resultat før skat 6.057 0
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 6.057 0
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0
Overført resultat 0 0
I alt 0 0

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0
Grunde og bygninger 0 0
Produktionsanlæg og maskiner 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0
Anlægsaktiver i alt 0 0
Råvarer og hjælpematerialer 0 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0 0
Varebeholdninger i alt 1 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 0
Tilgodehavende skat 0 0
Andre tilgodehavender 0 0
Tilgodehavender i alt 0 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0 0
Likvide beholdninger 11.140 5.082
Omsætningsaktiver i alt 11.140 0
Aktiver i alt 11.140 0

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 11.140 5.082
Andre reserver 0 0
Overført resultat 0 5.082
Forslag til udbytte 0 0
Egenkapital i alt 11.140 0
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Gæld til banker 0 0
Skyldig selskabsskat 0 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Gæld til banker 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0 0
Skyldig selskabsskat 0 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0 0
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gældsforpligtelser i alt 0 0
Passiver i alt 11.140 0

Noter

1. Varebeholdninger i alt

Vi har ingen værdier og ingen udestående fordringerHer kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Virksomheden learninglab a.m.b.a. har - på sin generalforsamling og i overensstemmelse med sine vedtægter - besluttet at formanden kan besætte alle ikke besatte poster, ligesom formanden er berettiget til at finde og godkende nye andelshavere.

3. Oplysning om ophørende aktiviteter

Vore produkter er vedvarende udsat for konkurrance fra offentligt støttede virksomheder, hvofor vi er under udvikling af nye produkter.

true false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Bent A. Jespersen Skjoldvej 15 4180 Sorø 286831972016-01-012016-12-31 286831972015-01-012015-12-31 286831972016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 286831972015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 286831972016-01-012016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 286831972015-01-012015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 286831972016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 286831972015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 286831972016-12-31 286831972015-12-31 iso4217:DKK