Bump & Kant A.M.B.A

Skovgaardsgade 3A

8000 Aarhus C


Årsrapport

1. november 2019 - 31. oktober 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
19/04/2021
Anne Eggebrecht
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBump & Kant A.M.B.A
Skovgaardsgade 3A
8000 Aarhus C
e-mailadresse:bumpogkant@gmail.com
CVR-nr:39231956
Regnskabsår:01/11/2019 - 31/10/2020

Ledelsesberetning

Bump & Kant er sat i verden som en hobbyvirksomhed, og har altså ikke stor fokus på vækst. Vi har i 2020 ikke været aktive, og lukker som følge heraf også fimaet snarest. 

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. nov. 2019 - 31. okt. 2020

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Nettoomsætning 0
Eksterne omkostninger -7.265 -15.850
Bruttoresultat -7.265 -15.850
Personaleomkostninger 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Resultat af ordinær primær drift -7.265 -15.850
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0 0
Andre finansielle indtægter 0 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0 0
Øvrige finansielle omkostninger 0 0
Ordinært resultat før skat -7.265 -15.850
Skat af årets resultat 0
Årets resultat -7.265 -15.850
Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Overført resultat -7.265
I alt -7.265 -15.850

Balance 31. oktober 2020

Aktiver

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0
Grunde og bygninger 0 0
Produktionsanlæg og maskiner 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
Brugsretsaktiver 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0
Kapitalinteresser 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0
Kontraktlige aktiver 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0
Anlægsaktiver i alt 0 0
Råvarer og hjælpematerialer 0 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0 0
Varebeholdninger i alt 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 0
Tilgodehavender hos kapitalinteresser 0
Tilgodehavende skat 0 0
Tilgodehavender moms og afgifter 0 0
Andre tilgodehavender 0 0
Kontraktlige aktiver 0
Tilgodehavender i alt 0 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0 0
Likvide beholdninger 0 21.368
Omsætningsaktiver i alt 0 21.368
Aktiver i alt 0 21.368

Balance 31. oktober 2020

Passiver

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Registreret kapital mv. 0 21.368
Andre reserver 0
Overført resultat 0
Forslag til udbytte 0
Egenkapital i alt 0 21.368
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Gæld til banker 0 0
Skyldig selskabsskat 0 0
Kontraktlige forpligtelser 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Gæld til banker 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0 0
Skyldig selskabsskat 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 0 0
Gældsforpligtelser i alt 0 0
Passiver i alt 0 21.368

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/11/2018 31/10/2019 Ingen bistand Anne Eggebrecht Hammershusvej 76, 2th 8210 Aarhus V true false false true 392319562019-11-012020-10-31 392319562018-11-012019-10-31 392319562019-11-012020-10-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 392319562019-11-012020-10-31fsa:RetainedEarningsMember 392319562020-10-31 392319562019-10-31 iso4217:DKK