EUROPARTNER INVEST ApS

Taarbæk Strandvej 53

2930 Klampenborg


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
19/06/2019
Nis J Bennetzen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenEUROPARTNER INVEST ApS
Taarbæk Strandvej 53
2930 Klampenborg
Telefonnummer:39906060
e-mailadresse:kb@europartner.dk
CVR-nr:10227410
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for EUROPARTNER INVEST ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Taarbæk, den 31/05/2019

Direktion
Keld Søren BjergegaardLedelsesberetning

Hovedaktivitet. 

Hovedaktiviteten består af drift, køb og salg af virksomheder samt fast ejendom i ind- og udland, investerings- og finansierings virksomhed samt rådgivning og konsulentassistance. 

 

Udvikling i regnskabsåret.

Der er realiseret et positivt resultat, idet selskabet har solgt en lejlighed med en væsentlig

gevinst på kr 2.906.940. Selskabets resultat og økonomiske udvikling blev derfor som forventet.

 

Den forventede udvikling.

Der forventes et positivt resultat.  

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling negativt.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

med tilvalg af visse bestemmelser fra klasse C

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt om indregning og måling.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregningen og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Omregning af fremmed valuta.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under omsætning og vareforbrug

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

 

Resultatopgørelsen

 

Bruttofortjeneste.
Bruttofortjeneste indregnes med nettoomsætning med fradrag af andre eksterne udgifter.

 

Nettoomsætning.
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Eksterne udgifter
I eksterne udgifter indregnes omkostninger til administration, salg og lokaler.

Finansielle poster.

Finansielle indtægter om omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

 

Skat af årets resultat.
Årets skat, som består at årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat

fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst, og

med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber

indgår i acontoskatteordningen.

 

Balancen

 

Materielle anlægsaktiver.
 

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af scrapværdi på kr. 0.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 5 år

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.


Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Nettoomsætning -88.622 -178.314
Bruttoresultat -88.622 -178.314
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 -47.325
Resultat af ordinær primær drift -88.622 -225.639
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 2.906.940 0
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 94.995 93.856
Andre finansielle indtægter 40.000 40.000
Øvrige finansielle omkostninger -2.837 -299
Ordinært resultat før skat 2.950.476 -92.082
Skat af årets resultat -596.595 28.970
Årets resultat 2.353.881 -63.112
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 2.353.881 -63.112
I alt 2.353.881 -63.112

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Grunde og bygninger 0 2.469.400
Materielle anlægsaktiver i alt 0 2.469.400
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 24.585
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 24.585
Anlægsaktiver i alt 0 2.493.985
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 124.588
Igangværende arbejder for fremmed regning 170.000 100.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 3.284.797 3.192.650
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 9.279
Andre tilgodehavender 2.374.698 2.334.697
Tilgodehavender i alt 5.829.495 5.761.214
Likvide beholdninger 5.333.848 12.793
Omsætningsaktiver i alt 11.163.343 5.774.007
Aktiver i alt 11.163.343 8.267.992

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Andre reserver 0 1.113.123
Overført resultat 10.021.820 6.554.817
Egenkapital i alt 10.221.820 7.867.940
Hensættelse til udskudt skat 0 275.589
Hensatte forpligtelser i alt 0 275.589
Gæld til banker 0 19.199
Leverandører af varer og tjenesteydelser 14.981 0
Skyldig selskabsskat 872.184 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 54.358 105.264
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 941.523 124.463
Gældsforpligtelser i alt 941.523 124.463
Passiver i alt 11.163.343 8.267.992

Noter

1. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk for den samlede skat af sambeskatningsindkomst samt indeholdt
udbytteskat og renter for alle de selskaber, der er omfattet af sambeskatningen.
Vi henviser til Europartner Holding ApS som administrationselskab for opgørelsen af de samlede
kendte nettoforpligtigelser på skyldige skatter.

 

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 1
false false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Nis J Bennetzen Skodsborg Strandvej 119 A 3 tv 2942 102274102018-01-012018-12-31 102274102018-01-012018-12-310 102274102017-01-012017-12-31 102274102018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 102274102017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 102274102018-12-31 102274102017-12-31 iso4217:DKK