VISTA ApS

Risbjergvej 63

7330 Brande


Årsrapport

1. oktober 2019 - 30. september 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
27/10/2020
Bente Leo Nielsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenVISTA ApS
Risbjergvej 63
7330 Brande
e-mailadresse:birkely@altiboxmail.dk
CVR-nr:10804205
Regnskabsår:01/10/2019 - 30/09/2020
RevisorDVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Lyskær 1, 3
2730 Herlev
DK Danmark
CVR-nr:21860506
P-enhed:1005265189

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2019 - 30. september 2020 for VISTA ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Brande, den 20/10/2020

Direktion
Bente Leo NielsenDen uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i VISTA ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for VISTA ApS for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 30. september 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Herlev, 20/10/2020Henrik Volland , mne16627
Statsautoriseret revisor
DVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 21860506

Ledelsesberetning

Væsentligste aktivitet
Selskabets væsentligste aktiviteter består af dyrkning af træer og andre skov- og
landbrugsaktiviteter.


Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er mindre tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
virksomhedens finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år

 

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.


Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragåselskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.


Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.


Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris (hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden). Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.


Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.


Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Resultatopgørelse

 

Bruttofortjeneste

Af konkurrencemæssige hensyn er årets omsætning m.m. ikke oplyst. Bruttoresultatet udgør omsætningen fratrukket vareforbrug samt eksterne omkostninger.


Nettoomsætningen
Nettoomsætning omfatter husleje- og jordlejeindtægter, og indregnes i resultatopgørelsen i den periode, indtægterne vedrører, uanset betalingstidspunktet.

 

Vareforbrug
Vareforbrug omfatter forbrug ved udførelsen af periodens arbejde.


Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, administration, lokaler, nedskrivning af tilgodehavender m.v.

 

Finansielle indtægter
Renteindtægter, rentegodtgørelse under acontoskatteordningen, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, udbytter samt positive valutakursdifferencer vedrørende transaktioner i fremmed valuta. Realiserede valutakursdifferencer opgøres som forskellen mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen. Ikke-realiserede valutakursdifferencer opgøres som forskellen mellem transaktionsdagens kurs og balancedagens kurs.


Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.

 

Selskabet er sambeskattet med modersselskabet. Selskabsskat der ikke er afregnet medtages i mellemregning med administrationsselskabet.


Balance
Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.   Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig. 

 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

                                                                              Brugstider     Restværdi 

 

Bygninger:                                                             20-50 år          kr. 0 

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar:         3-5 år              kr. 0 

 

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg indregnes i resultatopgørelsen under posterne ”Andre driftsindtægter” og ”Andre driftsomkostninger”.  

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 


Egenkapital – udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære
generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.


Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.


Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.


Der indregnes ikke udskudt skat af midlertidige forskelle opstået på anskaffelsestidspunktet, når disse midlertidige forskelle hverken har effekt på resultat eller skattepligtig indkomst.  I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, opgøres udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.


Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af et fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
indregnes med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af
fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske
skatteenhed og jurisdiktion. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver indregnes til nettorealisationsværdi.


Gældsforpligtelser
Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til
nettorealisationsværdi.

Resultatopgørelse 1. okt. 2019 - 30. sep. 2020

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 4.355 134.642
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -31.900 -53.400
Resultat af ordinær primær drift -27.545 81.242
Andre finansielle indtægter 104.138 253.164
     Andre finansielle omkostninger -138.114 -27.021
Ordinært resultat før skat -61.521 307.385
Skat af årets resultat -7.345 -76.024
Årets resultat -68.866 231.361
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -68.866 231.361
I alt -68.866 231.361

Balance 30. september 2020

Aktiver

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Grunde og bygninger 16.122.720 16.502.720
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 33.599 16.000
Materielle anlægsaktiver i alt 16.156.319 16.518.720
Anlægsaktiver i alt 16.156.319 16.518.720
Andre tilgodehavender 52.526 58.229
Periodeafgrænsningsposter 6.787 6.787
Tilgodehavender i alt 59.313 65.016
Andre værdipapirer og kapitalandele 2.584.961 2.499.028
Værdipapirer og kapitalandele i alt 2.584.961 2.499.028
Likvide beholdninger 242.775 98.149
Omsætningsaktiver i alt 2.887.049 2.662.193
Aktiver i alt 19.043.368 19.180.913

Balance 30. september 2020

Passiver

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Registreret kapital mv. 2.000.000 2.000.000
Reserve for opskrivninger 1.599.000 1.599.000
Overført resultat 15.403.622 15.472.488
Egenkapital i alt 19.002.622 19.071.488
Leverandører af varer og tjenesteydelser 22.000 22.000
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 7.345 76.024
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 11.401 11.401
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 40.746 109.425
Gældsforpligtelser i alt 40.746 109.425
Passiver i alt 19.043.368 19.180.913

Egenkapitalopgørelse 1. okt. 2019 - 30. sep. 2020

Registreret kapital mv. Reserve for opskrivninger Overført resultat I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 2.000.000 1.599.000 15.472.488 19.071.488
Årets resultat -68.866 -68.866
Egenkapital, ultimo 2.000.000 1.599.000 15.403.622 19.002.622

Noter

1. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet Tykskov Holding ApS for skat af koncernens
sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som for eksempel udbytteskat.

2. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshavere med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Tykskov Holding ApS, Brande

 

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2019/20
Gennemsnitligt antal ansatte 1
false false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/10/2018 30/09/2019 Revisionspåtegning false false false false Henrik Volland Blytsvej 8 B, st. tv. 2000 108042052019-10-012020-09-30 108042052019-10-012020-09-301 108042052019-10-012020-09-300 108042052019-10-012020-09-302 108042052018-10-012019-09-30 108042052019-10-012020-09-30fsa:RetainedEarningsMember 108042052018-10-012019-09-30fsa:RetainedEarningsMember 108042052020-09-30 108042052019-09-30 108042052019-10-01fsa:ContributedCapitalMember 108042052019-10-01fsa:RevaluationReserveMember 108042052019-10-01fsa:RetainedEarningsMember 108042052019-10-01 108042052019-10-012020-09-30fsa:RetainedEarningsMember 108042052020-09-30fsa:ContributedCapitalMember 108042052020-09-30fsa:RevaluationReserveMember 108042052020-09-30fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK