CENTURIATUS ApS

Anemonevej 22

7323 Give


Annual report

1 July 2014 - 30 June 2015

The annual report has been presented and approved on the company's general meeting the
30/11/2015
Michael S. Skorupski
Chairman of general meeting

Company information

Reporting companyCENTURIATUS ApS
Anemonevej 22
7323 Give
Phone number:22990277
e-mail:mike.skorupski@centuriatus.com
CVR-nr:35656154
Reporting period:01/07/2014 - 30/06/2015
Main financial institutionSydbank
Kirketorvet 4
7100 Vejle
DK Denmark

Statement by Management

Bestyrelsens beretning

For de 12 måneder sluttede juni 30, 2015

 

Direktørerne præsentere deres beretning og årsregnskabet for perioden sluttede 30 juni 2015.

 

Hovedaktiviteten

Hovedaktiviteten i selskabet i perioden var primært opstart aktiviteter.

 

Selskabet blev stiftet den 31. januar 2014.

Forretning anmeldelse

For sin første periode handel registreret virksomheden ingen omsætning i perioden, og et underskud på

19.555 kroner.

 

Direktørerne er tilfredse med virksomhedens resultater i de første 12 måneder af handel.

 

Resultater og udbytte

Tabet for perioden udgjorde 19.555 kroner.

 

Direktører

Direktørerne, der tjente i perioden var:

S M Skorupski (udpeget 31. januar 2014)

M Medlewska (udpeget 31. januar 2014)

 

Finansielle mål og politikker for risikostyring

Selskabet anvender finansielle instrumenter, undtagen derivater, der omfatter kontanter og andre ressourcer flydende og forskellige andre elementer såsom debitorer og kreditorer, der opstår direkte fra sine operationer. De vigtigste formålet med disse årsregnskaber er at skaffe finansiering til selskabets drift. De væsentligste risici, der opstår fra selskabet finansielle instrumenter var renterisiko og likviditetsrisiko. Direktørerne revideret og enige politikker for styring af hver af disse risici, og de er opsummeret nedenfor.

 

Renterisiko

Virksomheden finansierer sine aktiviteter gennem en blanding af overskuddet, bankindeståender og

kapitaltilførsler.

 

Selskabet har ikke en eksponering for renteudsving på dette tidspunkt.

 

Likviditetsrisiko

Selskabet søger at styre likviditetsrisiko ved at sikre tilstrækkelig likviditet til rådighed til at imødekomme

forudseelige behov og investere likvide aktiver sikkert og rentabelt.

 

Fair Ansættelsesvilkår

Centuriatus er forpligtet til at være en lige muligheder og tolererer ikke diskrimination, mobning

eller chikane på grund af race, hudfarve, nationalitet, etnicitet, køn, seksualitet, handicap, religion, politisk tro eller alder. Vores politik er at fjerne eller forhindre en sådan adfærd ved at tilskynde alle vores medarbejdere til at tage en positiv, aktiv rolle mod alle former for diskrimination, mobning og chikane og påviser, at alle medarbejdere kan stole på koncernens fulde støtte i sådanne tilfælde. Især vores mål er, at løn, rekruttering, bør forfremmelse, uddannelse og fastholdelse ikke påvirkes direkte eller indirekte af irrelevante overvejelser, såsom fordomme eller stereo-typning. Vi anerkender, at leveringen af lige muligheder i arbejdspladsen er ikke kun god ledelsespraksis, det gør også sund forretningssans, og vi arbejder hen imod at sikre, at alle medarbejdere udvikler deres fulde potentiale. Alle vores medarbejdere tilbydes løbende faglig udvikling. Relevante faglige kompetencer er 100% finansieret og fremmes aktivt. Bestyrelsens ansvar erklæring Direktørerne er ansvarlige for at forberede bestyrelsens beretning og årsregnskabet i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler. Firma loven kræver direktørerne til at forberede regnskaber for hvert regnskabsår. I henhold til denne lov bestyrelsesmedlemmer har valgt at udarbejde regnskaber i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards og gældende lov. Under selskabsret direktørerne ikke skal godkende de finansielle udsagn, medmindre de finder det godtgjort, at de giver et retvisende billede af tingenes tilstand i selskabet og resultat af virksomheden i denne periode. Ved udarbejdelsen af disse regnskaber, de direktører er forpligtet til at:

 

• udvælge egnede regnskabspraksis og derefter anvende dem konsekvent;

• foretage vurderinger og regnskabsmæssige skøn, som er rimelige og forsigtig;

• udarbejde regnskaber på going concern-basis, medmindre det er uhensigtsmæssigt at antage, at

selskabet vil fortsætte i erhvervslivet.

 

Direktørerne er ansvarlige for at holde passende regnskaber, der er tilstrækkeligt til at vise og forklare

Selskabets transaktioner og videregive med rimelig nøjagtighed til enhver tid den finansielle stilling selskabog sætte dem i stand til at sikre, at regnskaberne er i overensstemmelse med gældende lov. De er ogsåansvarlig for at beskytte aktiverne i selskabet og dermed for at tage rimelige skridt til forebyggelse ogopdagelse af svig og andre uregelmæssigheder.

 

The Management,

 

Sebastian Michal Skorupski

Administrerende Direktør

 

Board of Directors

 

Sebastian Michal Skorupski

Administrerende Direktør

 

Monika Medlewska

Vicedirektør


Give, Denmark, the 30/11/2015

Management
Sebastian Michal Skorupski
Administrerende Direktør
Monika Medlewska
VicedirektørManagement’s Review

Bestyrelsens ansvar erklæring

 

Direktørerne er ansvarlige for at forberede bestyrelsens beretning og årsregnskabet i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler.

 

Firma loven kræver direktørerne til at forberede regnskaber for hvert regnskabsår. I henhold til denne

lov bestyrelsesmedlemmer har valgt at udarbejde regnskaber i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards og gældende lov. Under selskabsret direktørerne ikke skal godkende de

finansielle udsagn, medmindre de finder det godtgjort, at de giver et retvisende billede af tingenes tilstand i

selskabet og resultat af virksomheden i denne periode. Ved udarbejdelsen af disse regnskaber, de

direktører er forpligtet til at:

• udvælge egnede regnskabspraksis og derefter anvende dem konsekvent;

• foretage vurderinger og regnskabsmæssige skøn, som er rimelige og forsigtig;

• udarbejde regnskaber på going concern-basis, medmindre det er uhensigtsmæssigt at antage, at

selskabet vil fortsætte i erhvervslivet.

 

Direktørerne er ansvarlige for at holde passende regnskaber, der er tilstrækkeligt til at vise og forklare

Selskabets transaktioner og videregive med rimelig nøjagtighed til enhver tid den finansielle stilling selskab

og sætte dem i stand til at sikre, at regnskaberne er i overensstemmelse med gældende lov. De er også

ansvarlig for at beskytte aktiverne i selskabet og dermed for at tage rimelige skridt til forebyggelse og

opdagelse af svig og andre uregelmæssigheder.

 

Regnskabet blev godkendt og godkendt til udstedelse af bestyrelsen og blev undertegnet den sin

vegne den 30. november 2015.Accounting Policies

The annual report has been prepared in accordance with the regulation applying to Reporting class B.

1.1 Grundlag for udarbejdelse af årsregnskaber

Årsregnskabet er udarbejdet efter det historiske kostprisprincip og i overensstemmelse med gældende

regnskabsstandarder.

 

1.2 Omsætning

Omsætningen udgør nettoværdien af det udførte arbejde i løbet af året med fradrag af hensættelser til

forventede tab og nedskrivninger på ufuldstændige kontrakter.

 

1.3 Materielle anlægsaktiver og afskrivninger

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af afskrivninger. Afskrivning foretages ved hastigheder beregnet til at afskrive udgifter til anlægsaktiver, mindre forventet restværdi, over deres

forventede brugstid på følgende grundlag:

 

25% Lige linje

 

1.4 Udskudt skat

Der foretages fuld hensættelse til udskudte skatteaktiver og forpligtelser fra alle midlertidige forskelle

mellem indregning af gevinster og tab i regnskabet og anerkendelse på skatteområdet beregning. En netto

udskudt skatteaktiv indregnes alene, hvis det kan betragtes som mere sandsynligt end ikke, at der vil være egnede skattepligtige overskud, som den fremtidige vending af den underliggende tidsmæssige forskelle kan fratrækkes.

 

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser opgøres med den skattesats, der forventes at være effektiv på det

tidspunkt timingen forskelle forventes udlignet.

 

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser er ikke diskonteret.

 

1.5 Udenlandsk valuta

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner på valutakurser herskende på balancedagen.

 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter kursen på dato for transaktionen. Kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

 

1.6 Uhåndgribelig aktiver Jeg Uhåndgribelig aktiver består af varemærker og domænenavne og har ubestemmelig brugstid.

 

1.7 Skyldige beløb på kontrakter (under fremstilling)

Inddrivelige beløb på kontrakter omfatter omkostninger til selskabet af det udførte arbejde kontrakt

arbejde sammen med en passende andel af faste omkostninger og kan henføres fortjeneste mindre forventet tab. Mere langsigtede kontrakter, der udføres af selskabet anses for at være af en igangværende natur med økonomiske fordele videregives til kunden i løbet af projektet. Ethvert overskud element er derfor fordelt over den periode, kontrakten, i stedet taget på færdiggørelse fase. Der foretages fuld hensættelse til tab i regnskabsperioden er de første anerkendt.

 

Skyldige beløb på kontrakter omfattet debitorer og omfatter enhver overskud af kumulativ tjeneste for en

kontrakt i løbet af kumulative betaling for denne kontrakt, og efter nogen bestemmelser om tab. Kontant

modtaget på grund af kontrakter er fratrukket beløb erstattes om kontrakter. Sådanne beløb, der er modtaget, og være over de erstattes indgår i kreditorer.

Income statement 1 Jul 2014 - 30 Jun 2015

Disclosure 2014/15 2014
kr. kr.
Administrative expenses 2 19,555 20,852
Profit (loss) from ordinary operating activities 19,555 20,852
Profit (loss) from ordinary activities before tax 19,555 20,852
Profit (loss) 19,555 20,852

Balance sheet 30 June 2015

Assets

Disclosure 2014/15 2014
kr. kr.
    Acquired trademarks 11,614 7,014
Intangible assets 3 11,614 7,014
Total non-current assets 11,614 7,014
Tax receivables 3,956 260
Receivables 4 3,956 260
Cash and cash equivalents 52,636 25,087
Current assets 56,592 25,347
Total assets 68,206 32,361

Balance sheet 30 June 2015

Liabilities and equity

Disclosure 2014/15 2014
kr. kr.
Contributed capital 5 50,100 50,000
Other reserves 55,213 0
Retained earnings -40,407 -20,852
Total equity 64,906 29,148
Trade payables 2,533
Tax payables 767
Other payables 3,213
Short-term liabilities other than provisions, gross 3,300 3,213
Liabilities other than provisions, gross 3,300 3,213
Liabilities and equity, gross 68,206 32,361

Cash flow

Disclosure 2014/15 2014
kr. kr.
Profit (loss) -19,555 -20,852
Adjustments
Adjustments for decrease (increase) in working capital
    Decrease (increase) in receivables -3,696
    Decrease (increase) in trade payables 2,533
    Other adjustments for decrease (increase) in working capital -2,446 2,953
Cash flow from operating activities before finance income (expenses) -23,164 -17,899
Cash flow from ordinary operating activities -23,164 -17,899
Cash flows from operating activities -23,164 -17,899
Purchase of intangible assets, classified as investing activities -4,600 -7,014
Cash flows from investing activities -4,600 -7,014
Cash capital increase 55,313 0
Cash flows from financing activities 55,313 0
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 27,549 -24,913
    Cash and cash equivalents (beginning balance) 25,087
Cash and cash (beginning balance) 25,087
Cash and cash (ending balance) 52,636 -24,913
Specification of cash and cash equivalents ending period
Cash and cash equivalents (ending balance) 52,636
Cash and cash (ending balance) 52,636

Disclosures

1. Revenue

Omsætning

Hele omsætningen kan henføres til konsulentydelser.

2. Administrative expenses

Operating tab

Driftsresultatet er angivet efter opladning:

 

Professionelle gebyrer 7,210

Bøger og ressourcer 1,095

Bank Gebyrer 1,855

Kopiering og udskrivning 2,399

Dues og abonnementer 6,854

Andre udgifter 142

I alt 19,555

3. Intangible assets

  Acquired patents.
  kr.
Cost, beginning of year 7,014
Additions 4,600
Disposals  
Cost, end of year 11,614
Impairment and depreciation, beginning of year  
Impairment in the year  
Impairment and depreciation, end of year  
Carrying value, end of year 11,614

4. Receivables

Kreditorer:

Som forfalder inden for et år

Beløb modtaget på forhånd af kontrakter -

Leverandørgæld -

Firma skat -

Lønningsliste afgifter -

Moms 600

Periodeafgrænsningsposter 3,356

I alt 3,956

5. Contributed capital


Share capital consists of 100 shares of 553.13 kr. Shares are not divided into classes.
 

  kr.
Changes in share capital the last 5 years:  
Share capital 30.06.14. 50,000
Increase 17.04.15, capital increase 100
Share capital, end of year 50,100
31/01/2014 30/06/2014 No audit assistance Michael S. Skorupski Anemonevej 22 7323, Give 356561542014-07-012015-06-30 356561542014-07-012015-06-300 356561542014-07-012015-06-301 356561542014-01-312014-06-30 356561542015-06-30 356561542014-06-30 356561542014-07-01 iso4217:DKK