S.H.A. INVEST A/S

Frederikssundsvej 23 st

2400 København NV


Årsrapport

1. juli 2019 - 30. juni 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
12/01/2021
Hassouneh Sager Hassouneh
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenS.H.A. INVEST A/S
Frederikssundsvej 23 st
2400 København NV
CVR-nr:29240795
Regnskabsår:01/07/2019 - 30/06/2020
RevisorRevisionsfirmaet Højmose, FSR - Danske revisorer, V/Børge Jimmy Højmose Christiansen
Arnold Nielsens Boulevard 70, 1 tv
2650 Hvidovre
DK Danmark
CVR-nr:30771508
P-enhed:1013603665

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2019 - 30. juni 2020 for S.H.A. INVEST A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

København NV, den 12/01/2021

Direktion
Hassouneh Sager HassounehBestyrelse
Jesica Hassouneh
Hassouneh Sager Hassouneh
Abdalla Sager Hassouneh

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til anpartshaverne i S.H.A. INVEST A/S.

Vi har opstillet årsregnskabet for S.H.A. INVEST A/S for regnskabsåret 1.7. 2018 til 30.06.2019 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Hvidovre, 12/01/2021Børge Jimmy Højmose Christiansen , mne25196
Registreret revisor
Revisionsfirmaet Højmose, FSR - Danske revisorer, V/Børge Jimmy Højmose Christiansen
CVR: 30771508

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabetsaktivitet bestod i inkomståret af at drive restaurationsvirksomhed.

 

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

 

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende. Af særlige konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttofortjenesten.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker Årsregnskabets udsagn.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-lovens bestemmelser for regnskabsklasse B samt visse bestemmelser fra regnskabsklasse C og er aflagt i danske kroner.               

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Ligeledes indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelsen

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

 

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen når levering, normalt fakturadato, har fundet sted.

 

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter forbrug af råvarer, hjælpematerialer og fremmed assistance for årets solgte varer og varer medgået til produktion

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, lokale og administration.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, regulering af tidligere års skat og forskydning i udskudt skat, indregnes

i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balancen

 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til anskaffelsesprisen. Såfremt nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Skyldig skat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst og regulering af tidligere års skat.

 

Udskudt skat måles efter forskellen mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af materielle anlægsaktiver og indregnes med en skattesats på 22%.

 

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

 

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for S.H.A. Invest A/S for 2017/2018 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med tilvalg af højere klasser.
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse 1. jul. 2019 - 30. jun. 2020

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 4.965.352 4.702.520
Personaleomkostninger -3.392.042 -3.498.935
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -144.498 -99.963
Resultat af ordinær primær drift 1.428.812 1.103.622
Andre finansielle indtægter 209
Øvrige finansielle omkostninger -6.985
     Andre finansielle omkostninger -10.846
Ordinært resultat før skat 1.421.827 1.092.985
Skat af årets resultat 0 -193.909
Årets resultat 1.421.827 899.076
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 1.421.827 899.076
I alt 1.421.827 899.076

Balance 30. juni 2020

Aktiver

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 414.644 224.564
Indretning af lejede lokaler 25.134 31.417
Materielle anlægsaktiver i alt 439.778 255.981
Deposita 167.164 167.164
Finansielle anlægsaktiver i alt 167.164 167.164
Anlægsaktiver i alt 606.942 423.145
Råvarer og hjælpematerialer 152.102 174.336
Varebeholdninger i alt 152.102 174.336
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 39.019
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 397.355 390.619
Udskudte skatteaktiver 6.890 6.890
Andre tilgodehavender 5.263.895 3.747.057
Tilgodehavender i alt 5.668.140 4.183.585
Likvide beholdninger 807.582 779.350
Omsætningsaktiver i alt 6.627.824 5.137.271
Aktiver i alt 7.234.766 5.560.416

Balance 30. juni 2020

Passiver

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Indbetalt registreret kapital mv. 500.000 500.000
Overført resultat 5.120.357 3.698.529
Egenkapital i alt 5.620.357 4.198.529
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 89.146 174.690
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 245.748 245.748
Skyldig selskabsskat 652.901 611.695
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 550.019 231.908
Periodeafgrænsningsposter 24.658 97.846
Kontraktlige forpligtelser 51.937
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.614.409 1.361.887
Gældsforpligtelser i alt 1.614.409 1.361.887
Passiver i alt 7.234.766 5.560.416

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2019/20
Gennemsnitligt antal ansatte 19
false false true true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/07/2018 30/06/2019 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisionsfirmaet Højmose, FSR - Danske Revisorer Arnold Nielsens Boulevard 70, 1. tv. 2650 292407952019-07-012020-06-30 292407952019-07-012020-06-301 292407952019-07-012020-06-300 292407952019-07-012020-06-300 292407952019-07-012020-06-301 292407952019-07-012020-06-302 292407952019-07-012020-06-302 292407952018-07-012019-06-30 292407952019-07-012020-06-30fsa:RetainedEarningsMember 292407952018-07-012019-06-30fsa:RetainedEarningsMember 292407952020-06-30 292407952019-06-30 iso4217:DKK