Anpartsselskabet Hotel Pandekagehuset

Algade 37

4500 Nykøbing Sj


Årsrapport

1. januar 2020 - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/06/2021
Steen Giphardt Pedersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenAnpartsselskabet Hotel Pandekagehuset
Algade 37
4500 Nykøbing Sj
CVR-nr:40015582
Regnskabsår:01/01/2020 - 31/12/2020
RevisorPDG-REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Birkevadsvej 14
4130 Viby Sjælland
DK Danmark
CVR-nr:36490977
P-enhed:1020064591

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for Anpartsselskabet Hotel Pandekagehuset.
                       
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.        
                       
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor    
opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt  
resultat.                    
                       
Den foreliggende årsrapport indstilles til generalforsamlingens godkendelse.        


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Nykøbing Sjælland, den 26/06/2021

Direktion
Steen Giphardt PedersenBestyrelse
Steen Giphardt Pedersen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejer i Anpartsselskabet Hotel Pandekagehuset

Jeg har opstillet årsregnskabet for Anpartsselskabet Hotel Pandekagehuset for regnskabsåret
1. januar 2020 - 31. december 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger,
som indehaveren har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabs-
praksis.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, "Opgaver om opstilling af finan-
sielle oplysninger".

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere
årsregnskabet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestem-
melser i revisorloven og "Etiske regler for revisorer", herunder principper vedrørende integritet,
objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt
til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikker-
hed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplys-
ninger, som indehaveren har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker
derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i
overensstemmelse med Årsregnskabsloven.Assendløse, 26/06/2021Preben Gjelstrup , mne3997
Registreret revisor, medlem af FSR og FDR
PDG-REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 36490977

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet/formål                    
Selskabets hovedbeskæftigelse i regnskabsåret har været drift af restaurant og hotel.    
                       
Selskabets formål er at drive restaurations- og hotelvirksomhed samt aktiviteter som efter    
ledelsens skøn er forenelig hermed.                
                       
                       
Udvikling i regnskabsåret                    
Årets resultat på kr. -242.440 levede ikke op til ledelsens forventninger.        
                       
Året har været præget af nedlukning grundet COVID-19. Da nedlukninger sker i selskabets    
1. driftsår, har der ikke været optjent egenkapital til at imødegå indtægtstabet. Den negative    
udvikling er blevet finansieret ved at der er tilført private midler.        
                       
Selskabet har i de perioder, hvor der ikke har været nedlukning, vist sig at have en bæredygtig  
drift.                      
                       
                       
Efterfølgende begivenheder                    
Der er ikke efter balancedagen indtruffet andre begivenheder af væsentlig betydning for     
virksomhedens finansielle stilling.                
                       
                       
Den forventede udvikling                    
Det forventes, at selskabet ved egenindtjening i årene 2021 og 2022 vil kunne opnå et resultat, 
som fuldt ud retablerer egenkapitalen. Dog forventes året 2021 kun i mindre omfang at kunne  
bidrage til retableringen grundet fornyet nedlukning i starten af året 2021.        
                       
Ledelsen forventer et mindre overskud i det kommende regnskabsår, som omfatter perioden     
1. januar - 31. december 2021.                    

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.
                       
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.        
                       
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.                
                       
Generelt om indregning og måling                
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen ind-  
regnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.            
                       
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-    
flyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.            
                       
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil  
fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.            
                       
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og  
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.        
                       
Ved indregning og måling må tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.    
                       
Resultatopgørelsen                    
                       
Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt                
                       
Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets
udløb.                      
                       
Bruttoresultat                    
Nettoomsætningen ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen på indtjenings-  
tidspunktet. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms med fradrag af rabatter i forbindelse     
med salget.                    
                       
I nettoomsætningen fragår direkte omkostninger, hvorved selskabets bruttoindkomst fremkommer.
                       
Andre driftsomkostninger                    
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salgsomkostninger, bildrift, lokale-    
omkostninger og administration.                  
                       
Finansielle poster                    
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der    
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.    
                       
Skat                      
I årsregnskabet er afsat såvel aktuel skat som udskudt skat.            
                       
Udskudt skat er afsat af de skattemæssigt foretagne merafskrivninger.        
                       
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige     
underskud, indregnes i balancen til den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten   
ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskattetilsvar.        
                       
Balancen                    
                       
Materielle anlægsaktiver                    
Inventar og driftsmidler samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris.        
                       
Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen.        
                       
Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider:
                       
  Driftsmidler og inventar   3 - 8 år Scrapværdi 0 %      
  Indretning af lejede lokaler 10 år Scrapværdi 0 %      
                       
Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultat-    
opgørelsen i anskaffelsesåret, med mindre aktivet skønnes at have en levetid på mere end 3 år.  
                       
Finansielle anlægsaktiver                    
Deposita måles til kostpriser.                    
                       
Tilgodehavender                    
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris der sædvanligvis svarer til den    
pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til     
tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.    
                       
Likvide beholdninger                    
Omfatter kontantbeholdning og bankbeholdning.              
                       
Gældsforpligtelser                    
Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.    
                       

Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

Note 2020 2018/19
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 886.365 151.276
Personaleomkostninger 1 -670.828 -317.957
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -59.056 -35.743
Andre driftsomkostninger -472.678 -384.120
Resultat af ordinær primær drift -316.197 -586.544
Øvrige finansielle omkostninger 3 -965 -6.133
Ordinært resultat før skat -317.162 -592.677
Skat af årets resultat 4 74.722 128.248
Årets resultat -242.440 -464.429
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -242.440 -464.429
I alt -242.440 -464.429

Balance 31. december 2020

Aktiver

Note 2020 2018/19
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 87.913 109.563
Indretning af lejede lokaler 440.515 477.921
Materielle anlægsaktiver i alt 5 528.428 587.484
Andre tilgodehavender 200 200
Deposita 61.456 60.256
Finansielle anlægsaktiver i alt 61.656 60.456
Anlægsaktiver i alt 590.084 647.940
Råvarer og hjælpematerialer 10.870 0
Varebeholdninger i alt 10.870 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 8.720
Udskudte skatteaktiver 237.957 149.139
Andre tilgodehavender 4.795 12.775
Tilgodehavender i alt 242.752 170.634
Likvide beholdninger 35.928 32.303
Omsætningsaktiver i alt 289.550 202.937
Aktiver i alt 879.634 850.877

Balance 31. december 2020

Passiver

Note 2020 2018/19
kr. kr.
Registreret kapital mv. 6 40.000 50.000
Overført resultat -241.869 -464.429
Forslag til udbytte 0 0
Egenkapital i alt -201.869 -414.429
Hensættelse til udskudt skat 34.987 20.891
Hensatte forpligtelser i alt 7 34.987 20.891
Gæld til banker 0 8.750
Leverandører af varer og tjenesteydelser 83.065 39.991
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 196.743 37.633
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 766.708 1.158.041
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.046.516 1.244.415
Gældsforpligtelser i alt 1.046.516 1.244.415
Passiver i alt 879.634 850.877

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 50.000 -464.429 0 -414.429
Kapitalforhøjelse 455.000 0 0 455.000
Kapitalnesættelse -465.000 465.000 0 0
Betalt udbytte 0 0 0 0
Årets resultat 0 -242.440 0 -242.440
Egenkapital, ultimo 40.000 -241.869 0 -201.869

Kapitalforhøjelse med kr. 455.000 er sket ved konvertering af gæld. Efterfølgende er    
kapitalen blevet nedsat med kr. 465.000. Forhøjelse og nedsættelse er besluttet på    
selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2020.            

Noter

1. Personaleomkostninger

  2020 2018/19
  kr. kr.
Løn og gager 561.983 313.577
Fremmed arbejde på regning 92.400 0
Andre omkostninger til social sikring 16.445 4.380
  670.828 317.957

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2020 2018/19
  kr. kr.
Indretning af lejede lokaler 37.406 24.215
     
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 21.650 11.528
  59.056 35.743

3. Øvrige finansielle omkostninger

Omfatter kun renter. 

4. Skat af årets resultat

  2020 2018/19
  kr. kr.
Aktuel skat -88.818 -149.139
Ændring af udskudt skat 14.096 20.891
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  -74.722 -128.248

5. Materielle anlægsaktiver i alt

   

    Indretning af lejede lokaler Andre Anlæg mv.
    kr. kr.
Kostpris primo   502.,136 121.091
Tilgang   0 0
Afgang   0 0
Kostpris ultimo   502.136 121.091
     
Opskrivninger primo   0 0
Årets opskrivning   0 0
Opskrivninger ultimo   0 0
     
Af- og nedskrivning primo   -24.215 -11.528
Årets afskrivning   -37.406 -21.650
Tilbageførsel ved afgang   0 0
Af- og nedskrivning ultimo   -61.621 -33.178
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo   440.515 87.913
 

6. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 40.000 anparter a 1 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

  kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:  
Anpartskapital 01.11.2018 50.000

Tilgang 29.08.2020

Nedskrivning 29.08.2020

455.000

-465.000

Anpartskapital ultimo 40.000

7. Hensatte forpligtelser i alt

 Udskudt skat vedrører materielle anlægsaktiver.

8. Oplysning om usikkerhed om going concern

 

Årets resultat - ledelsens beretning                
Selskabet har akkumuleret tabt kr. -242.400 på den primære drift.        
                       
Selskabets egenkapital udgør herefter kr. - 201.869, hvilket er under kapitalkravet jævnfør selskabs-
loven.                      
                       
Jævnfør ledelsesberetningen forventes selskabet via egenindtjening at kunne fuldt ud retablere 
egenkapitalen i selskabets regnskabsperioder fra 1. januar 2021 - 31. december 2022.    

9. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2020
Gennemsnitligt antal ansatte 2
false false true true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/11/2018 31/12/2019 Andre erklæringer uden sikkerhed Preben Gjelstrup Birkevadsvej 14 4130 Viby Sjælland 400155822020-01-012020-12-31 400155822020-01-012020-12-311 400155822020-01-012020-12-310 400155822020-01-012020-12-310 400155822020-01-012020-12-312 400155822018-11-012019-12-31 400155822020-01-012020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 400155822018-11-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 400155822020-12-31 400155822019-12-31 400155822020-01-01fsa:ContributedCapitalMember 400155822020-01-01fsa:RetainedEarningsMember 400155822020-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 400155822020-01-01 400155822020-01-012020-12-31fsa:ContributedCapitalMember 400155822020-01-012020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 400155822020-01-012020-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 400155822020-12-31fsa:ContributedCapitalMember 400155822020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 400155822020-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK