NEWBORNE SOLFERIE 2015 ApS

Præstemarksvænge 28

4000 Roskilde


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/04/2019
Lars Bonde Eriksen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenNEWBORNE SOLFERIE 2015 ApS
Præstemarksvænge 28
4000 Roskilde
CVR-nr:36397586
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

I regnskabsåret 2017 har eneste aktivitet været salg af mobilhomes samt afvikling af gæld, som følge af opsigelse af lejemål i ferieparken ultimo 2015.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Aktiviteten er væsentligt mindsket, da der som følge af opsigelse af lejmål i ferieparken ikke foretages udlejninger af mobilhomes.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der tilbagestår fortsat afventende salg af mobilhomes.

 


Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Nettoomsætning 0
Eksterne omkostninger -80.970 294.991
Bruttoresultat -80.970 294.991
Personaleomkostninger 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -50.403 -425.535
Resultat af ordinær primær drift -131.373 -130.544
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0
Andre finansielle indtægter 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0
Øvrige finansielle omkostninger -2 4.635
Ordinært resultat før skat -131.375 -125.909
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat -131.375 -125.909
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -131.375 -125.909
I alt -131.375 -125.909

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 40.203 131.533
Materielle anlægsaktiver i alt 40.203 131.533
Anlægsaktiver i alt 40.203 131.533
Likvide beholdninger 31.359 69.256
Omsætningsaktiver i alt 31.359 69.256
Aktiver i alt 71.562 200.789

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 100.000 100.000
Overført resultat -365.130 -233.755
Egenkapital i alt -265.130 -133.755
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 339.047 344.722
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring -2.355 -10.178
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 336.692 334.544
Gældsforpligtelser i alt 336.692 334.544
Passiver i alt 71.562 200.789

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Lars Bonde Eriksen Praestemarksvej/28 4000 true false false true 363975862018-01-012018-12-31 363975862017-01-012017-12-31 363975862018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 363975862017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 363975862018-12-31 363975862017-12-31 iso4217:DKK