TRB HOLDING ApS

Fuglevænget 27

6230 Rødekro


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
07/01/2017
Thomas Lehrmann
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTRB HOLDING ApS
Fuglevænget 27
6230 Rødekro
CVR-nr:30066480
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016

Ledelsespåtegning

 

 

 

 

 

 

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2016 for TRB HOLDING ApS. Den samlede ledelse erklærer:

    At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

   At årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling  samt  resultatet.

 

Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision, hvorfor det er besluttet at selskabets årsrapport fortsat ikke skal revideres.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

 

 


Rødekro, den

Direktion
Thomas Christian Borregaard LehrmannAnvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger
Omkostninger til salg og administration samt indirekte omkostninger vedrørende selskabets aktiviteter. F.eks. leje- og leasingydelser (operationel leasing), serviceaftaler, forsikringer og vedligeholdelse.

 

Finansielle indtægter
Renteindtægter, modtaget udbytte samt kursgevinster på obligationer og aktier.

 

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån samt nedskrivning af tilgodehavender.

 

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.
 

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten "Afskrivninger".

Aktiver med en kostpris under 12.800 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret.

 

Hensatte forpligtelser
Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

 

Gældsforpligtelser - generelt
Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Undtagelsesbestemmelserne anvendes, hvor dette er muligt, hvorefter restgælden ansættes til nettorealisationsværdi tillempet til nominel restgæld. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
 

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Øvrige finansielle omkostninger 0 0
Ordinært resultat før skat 0 0
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 0 0
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 0 0
I alt 0 0

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0
Anlægsaktiver i alt 0 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0
Tilgodehavender i alt 0 0
Omsætningsaktiver i alt 0 0
Aktiver i alt 0 0

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -125.000 -125.000
Egenkapital i alt 0 0
Skyldig selskabsskat 0 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 0 0
Gældsforpligtelser i alt 0 0
Passiver i alt 0 0

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets væsentligste aktivitet er formueforvaltning.

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard Læsøvej 2B 8800 Viborg 300664802016-01-012016-12-31 300664802016-01-012016-12-310 300664802015-01-012015-12-31 300664802016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 300664802015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 300664802016-12-31 300664802015-12-31 iso4217:DKK