MOPE A.M.B.A.

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
22/06/2015
Lars Holm Rasmussen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenMOPE A.M.B.A.
Vigerslevvej 21, 2 th
2500 Valby
CVR-nr:33370369
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014

Ledelsespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport, der fremlægges på generalforsamling den 22. juni 2015. Årsrapporten følger årsregnskabsloven og almindelige standarder. Den anvendte regnskabsmetode anses for hensigtsmæssig og for at give et retvisende billede.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

 


Valby, den 20/06/2015

Direktion
Peter Rasmus Hvidtsted


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen beslutter fravalg af revision af regnskab for 2015, da betingelserne for dette forventes opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Regnskab er aflagt med angivelse af faktisk foretagne ind- og udbetalinger. Principperne i Årsregnskabslovens kapitel 7 er iagttaget.


....

Resultatopgørelse

Driften har været i bero i året 2014 i afventen på behandling af klagesag i Skatteankestyrelsen. Afgørelse forelå ikke ved årets udgang.

 

Direktionen har valgt at suspendere aktiviteterne. Virksomheden har derfor ikke haft nogen indkomst.


....

Balance

Forholdene er som følge af det neutrale driftsresultat - jfr.ovenfor - uændrede siden udgangen af 2013.


....

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Nettoomsætning 0 22.242
Eksterne omkostninger 0 -12.258
Bruttoresultat 0 9.984
Personaleomkostninger 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0
Resultat af ordinær primær drift 0 9.984
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0 0
Andre finansielle indtægter 0 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0 0
Øvrige finansielle omkostninger 0 0
Ordinært resultat før skat 0 9.984
Ekstraordinært resultat før skat 0 9.984
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 0 9.984
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0
Overført resultat 0
I alt 0 0

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0
Grunde og bygninger 0 0
Produktionsanlæg og maskiner 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0
Anlægsaktiver i alt 0 0
Råvarer og hjælpematerialer 0 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0 0
Varebeholdninger i alt 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 0
Tilgodehavende skat 0 0
Andre tilgodehavender 6.020 6.020
Tilgodehavender i alt 6.020 6.020
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0 0
Likvide beholdninger 10.984 10.984
Omsætningsaktiver i alt 17.004 17.004
Aktiver i alt 17.004 17.004

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 12.294 43.500
Andre reserver 0 0
Overført resultat 0 -31.206
Forslag til udbytte 0
Egenkapital i alt 12.294 12.294
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Gæld til banker 0 0
Skyldig selskabsskat 0 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Gæld til banker 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0 0
Skyldig selskabsskat 0 0
Anden gæld 4.710 4.710
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.710 4.710
Gældsforpligtelser i alt 4.710 4.710
Passiver i alt 17.004 17.004
01/01/2013 31/12/2013 Ingen bistand Lars Holm Rasmussen Dronning Margrethesvej 27 4100 Ringsted 333703692014-01-012014-12-31 333703692014-01-012014-12-310 333703692013-01-012013-12-31 333703692014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 333703692013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 333703692014-01-012014-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 333703692013-01-012013-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 333703692014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 333703692013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 333703692014-12-31 333703692013-12-31 iso4217:DKK