RAPSOL AVLERFORENING A.M.B.A.

Torvet 3

4930 Maribo


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
16/03/2017
John Salling Andersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenRAPSOL AVLERFORENING A.M.B.A.
Torvet 3
4930 Maribo
CVR-nr:29636745
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseNordea Bank Danmark A/S
Slotsgade 1-3
4800 Nykøbing F.
DK Danmark
RevisorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Herningvej 34
4800 Nykøbing F
DK Danmark
CVR-nr:33963556
P-enhed:1017195529

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 – 31. december 2016 for Rapsol Avlerforening a.m.b.a.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af andelsselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Maribo, den 27/02/2017

Bestyrelse
Henrik Edelberg Hansen
Sven Nymann
Kjeld Rud Hansen
John Fiil Salling Andersen
Richard Juul Madsen
Lars Skovdal Pedersen

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabetKonklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Rapsol Avlerforening a.m.b.a. for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uddrag af regnskabet for Rapsol I/S – perioden 01.01.2016 – 31.12.2016 note 8 er ikke en del af regnskabet for Rapsol Avlerforening a.m.b.a. og er dermed ikke omfattet af vores revision.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.Nykøbing F, 27/02/2017Svend Sand
Statsautoriseret revisor
Deloitte
CVR: 33963556

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i at aftage, bearbejde og afsætte andelshavernes raps, herunder afsætning af raps til olieproduktion, salg af rapskager og dermed beslægtede formål.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på 212 t.kr. mod 360 t.kr. i 2015. Egenkapitalen pr. 31.12.2016 andrager 2.804 t.kr.

 

Ledelsen anser resultatet som tilfredsstillende.

 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Indledning

Årsrapporten for Rapsol Avlerforening a.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed med tilvalg af enkelte bestemmelser for højere klasser.

 

 

Ændring i regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de optjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde andelsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå andelsselskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Indtægter af kapitalandele (andel af Rapsol I/S)

Andel af resultat består af Rapsol Avlerforening a.m.b.a.’s andel af driftsresultatet i henhold til vedtægterne for Rapsol I/S. Andelens værdi er optaget til anskaffelsessum med tillæg af den del af resultaterne i indeværende og foregående år, der ikke er udloddet til interessenterne.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger ved transport af rapsfrø til Rapsol I/S samt omkostninger til salg, reklame og administration.

 

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Andel i associeret selskab indregnes til andel af indre værdi af selskabet.

Det associerede selskabs forslag til udlodning indregnes under tilgodehavender.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Årets skat beregnes som 14,3% af 4% af formuen ved årets udgang, dog er satsen 6% ved omsætning med ikke medlemmer. Selskabet har ingen udskudt skat.

 

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 


 

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Nettoomsætning 1 23.176.012 20.246.881
Vareforbrug -23.017.375 -20.098.076
Eksterne omkostninger 2 -237.063 -269.365
Bruttoresultat -78.426 -120.560
Resultat af ordinær primær drift -78.426 -120.560
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 3 308.288 499.001
Øvrige finansielle omkostninger -1.291 -1.451
Ordinært resultat før skat 228.571 376.990
Skat af årets resultat 4 -16.418 -16.758
Årets resultat 212.153 360.232
Forslag til resultatdisponering
Uddelinger 209.589 358.102
Overført resultat 2.564 2.130
I alt 212.153 360.232

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder 2.265.914 2.187.690
Finansielle anlægsaktiver i alt 5 2.265.914 2.187.690
Anlægsaktiver i alt 2.265.914 2.187.690
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 790.429 609.946
Udbytte hos associerede virksomheder 303.765 498.680
Tilgodehavender i alt 1.094.194 1.108.626
Likvide beholdninger 248.325 220.832
Omsætningsaktiver i alt 1.342.519 1.329.458
Aktiver i alt 3.608.433 3.517.148

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 6 1.841.000 1.781.000
Overkurs ved emission 328.560 304.140
     Øvrige reserver 18.294 18.273
Overført resultat 406.839 404.275
Uddelinger 7 209.589 358.102
Egenkapital i alt 2.804.282 2.865.790
Leverandører af varer og tjenesteydelser 790.783 625.618
Skyldig selskabsskat 0 2.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 13.368 23.740
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 804.151 651.358
Gældsforpligtelser i alt 804.151 651.358
Passiver i alt 3.608.433 3.517.148

Noter

1. Nettoomsætning

  2016 2015
  kr. kr.
Vareomsætning (8.273 tons / 7.440 tons)
Varebehandling m.v.
22.346.999
829.013
19.420.221
826.660
  23.176.0121 20.246.881

2. Eksterne omkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Transportomkostninger
Øvrige eksterne omkostninger
197.240
39.823
252.770
16.595
Andre eksterne omkostninger 237.063 268.365

3. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver

  2016 2015
  kr. kr.
Årets resultat i Rapsol I/S 669.828 1.120.722
     

Parterne (Rapsol amba og DLG amba) har i alt indskudt kr. 4.000.000 i Rapsol I/S.

Heraf udgør Rapsol amba's andel

 

1.841.000

 

1.781.000

     
Resultatet fordeles efter parternes relative indskud, hvorfor Rapsol amba's andel udgør 308.288 499.001

 

4. Skat af årets resultat

  2016 2015
  kr. kr.
Aktuel skat 17.000 17.000
Regulering vedrørende tidligere år -582 -242
  16.418 16.758

5. Finansielle anlægsaktiver i alt

 

  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder
  kr. kr.
Kostpris primo   1.781.000
Tilgang   60.000
Afgang   0
Kostpris ultimo 0 1.841.000
   
Resultat tidligere år
Overkurs ved køb af andele i Rapsol I/S tidligere år
Overkurs ved køb af andele i Rapsol I/S i år, indbet
 
  229.320
177.370
13.701
 
Andel i årets resultat jf. note   308.288
Udloddet udbytte   -303.765
Nettoopskrivninger ultimo 0 424.914
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 2.265.914
 
   
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill 0 0
 

 

 

 

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:
 

 

 

 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat
Rapsol I/S, Lolland kommune 46,025% 4.923.226 669.828

6. Registreret kapital mv.

 

  2016 2015
  kr. kr.
     
Andelskapital, primo 1.781.000 1.749.000
Andelskapital, indbetalt i årets løb 60.000 32.000
Andelskapital, ultimo 1.841.000 1.781.000
     
Overkurs ved salg af andele, primo 304.140 291.116
Overkurs ved salg af andele, i årets løb 24.420 13.024
Overkurs ved salg af andele, ultimo 328.560 304.140
     
Overkurs ved køb af andele i Rapsol I/S, primo 18.273 18.268
Overkurs ved køb af andele i Rapsol I/S, i årets løb 21 5
Overkurs ved køb af andele i Rapsol I/S, ultimo 18.294 18.273
     
Overført overskud, primo 404.275 402.145
Årets overførte overskud 2.564 2.130
Overført overskud, ultimo 406.839 404.275
     
Reservefond i alt, ultimo 753.693 726.688
     
Egenkapital efter foreslået udlodning 2.594.693 2.507.688
Indre værdi (efter fradrag af foreslået udlodning) 1.409 1.408

 

7. Uddelinger

Den foreslåede udlodning for  2016 andrager 3,30 kr/hkg
af den udlodningsberettigede mængde i henhold
til vedtægterne. Denne udgør 6.351 tons.
For 2015 androg udlodningen 6,25 kr/hkg på 5.730 tons

8. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Uddrag af regnskab for Rapsol I/S - perioden 1. januar - 31. december 2016   
 

 

Resultatopgørelse                                                     2016                     2015
    
Produktion                                                         65.154.363             71.2545.337
Vareforbrug                                                      -61.146.706            -67.065.671
Kvantumsdifference                                              -110.860                  -510.954
    
Bruttoavance                                                      4.118.516                4.699.620
    

Vareomkostninger                                                    -55.159                    -50.547
Transport                                                                        -124                   -21.507
Personaleomkostninger                                          -358.530                  -408.124
Energiomk.                                                              -963.369               -1.061.591
Reparation/vedligehold                                          -714.176                 -629.672
Leje-/lageromk.                                                      -206.936                 -262.251
Kontor- og dataomk.                                                  -6.330                     -5.184
Diverse omk.                                                              -26.111                          0 
    
Omkostninger i alt                                             -2.322.735              -2.438.876
    
Renteomk. Interne                                                    -70.054                 -112.891
Afskrivninger                                                       -1.055.900              -1.027.131
    
Kapitalomkostninger i alt                                  -1.125.954             -1.140.021
    
Nettoresultat                                                            669.828               1.120.722
    
Forslag til resultatdisponering:    
    
    Udlodning efter vedtægternes §5:    
           165 kr pr. andel Rapsol amba                       303.765                 498.680
           (2015: 280 kr pr. andel) DLG amba               356.235                 621.320
    Henlægges til reserver                                                9.828                       722
    
    Disponeret i alt                                                      669.828              1.120.722
    
    
    
Balance pr. 31.12:                                                         2016                     2015
 

Aktiver:    
Maskiner/Driftsmateriel                                          5.835.621                6.699.723
    
Aktiver i alt                                                            5.835.621                 6.699.723
    
Passiver:    
Ansvarlig kapital                                                     4.000.000                 4.000.000
Reserver, primo                                                          913.398                    912.676
Årets resultat, foreslået henlagt                                     9.828                           722
Foreslået udlodning                                                   660.000                   1.120.000
Egenkapital                                                            6.033.398                  6.033.398
    
Skyldige omkostninger                                                95.000                     235.000
Finansiering DLG                                                       157.395                    431.325
    
Passiver i alt                                                           5.835.621                 6.699.723
    
    
    
    
Bruttoavance - 2016                                                Kg              Kr/hkg                      Kr
    
Færdigvarer:    
Rapsolie                                                           4.916.998                549                  27.002.926
Rapskager                                                        7.444.101                172                  12.810.738
Færdigvarer raps i alt                                     12.361.099                                       39.813.664
Olie fra andre frø                                             1.207.061             1.321                  15.945.544
Kager fra andre frø                                          2.025.437                464                    9.395.155
Færdigvarer andre frø i alt                              3.232.498                                        25.340.699
Færdigvarer i alt                                          15.593.597                                       65.154.363
    
Råvareforbrug:    
Rapsfrø                                                          -12.814.915              291                  -37.295.519
Råvarer raps i alt                                           -12.814.915              291                  -37.295.519
Andre frø                                                         -3.329.515             716                  -23.851.188
Råvarer i alt                                                 -16.144.430                                     -61.146.706
    
    
Kvantumsdifferencer:    
Rapsolie                                                             - 10.500              461                       -48.389

Rapskager                                                             70.000              175                       122.686

Rapsfrø                                                                  85.259             265                       225.772
Kvantumsdifferencer raps i alt                           144.759                                          300.069
Kvantumsdifferencer andre produkter               -25.537                                          -189.210
Kvantumsdifferencer i alt                                 119.222                                         110.860
    
Bruttoavance i alt                                                                                                   4.118.516
 

 

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Revisionspåtegning false false false false Claus Hove Andreasen Bernhard Bangs Allé 15A 2000 Frederiksberg 296367452016-01-012016-12-31 296367452016-01-012016-12-311 296367452016-01-012016-12-310 296367452016-01-012016-12-311 296367452016-01-012016-12-312 296367452016-01-012016-12-313 296367452016-01-012016-12-314 296367452016-01-012016-12-315 296367452015-01-012015-12-31 296367452016-01-012016-12-31fsa:DistributionsMember 296367452015-01-012015-12-31fsa:DistributionsMember 296367452016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 296367452015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 296367452016-12-31 296367452015-12-31 iso4217:DKK