Kulminate ApS

Kokbjerg 14

6000 Kolding


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
11/07/2019
Kim Brogaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenKulminate ApS
Kokbjerg 14
6000 Kolding
CVR-nr:37634646
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter består i at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder og herigennem fungerer som holdingselskab.

 

Usædvanlige forhold

Ingen

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2018 - 31-12-2018 udviser et resultat på kr. -42.742, og selskabets balance pr. 31-12-2018 udviser en balancesum på kr. 276.784, og en egenkapital på kr. 102.046. Ledelsen vurderer det for året realiserede resultat som utilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttoresultat -10.000 -5.000
Resultat af ordinær primær drift -10.000 -5.000
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver -31.592 84.539
Andre finansielle indtægter 4.000 3.667
Øvrige finansielle omkostninger -150 0
Ordinært resultat før skat -37.752 83.206
Skat af årets resultat -5.000 293
Årets resultat -42.742 83.499
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -42.742 83.499
I alt -42.742 83.499

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 161.319 428.779
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 100.000 100.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 261.319 528.779
Anlægsaktiver i alt 261.319 528.779
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 15.465 3.667
Tilgodehavende skat 0 7.798
Tilgodehavender i alt 15.465 11.465
Omsætningsaktiver i alt 15.465 11.465
Aktiver i alt 276.784 540.244

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat 52.046 94.788
Egenkapital i alt 102.046 144.788
Leverandører af varer og tjenesteydelser 15.000 5.000
Skyldig selskabsskat 0 7.505
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 15.156 2.501
Periodeafgrænsningsposter 144.582 380.450
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 174.738 395.456
Gældsforpligtelser i alt 174.738 395.456
Passiver i alt 276.784 540.244

Noter

1. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

2. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Kim Brogaard Kokbjerg 14 6000 Kolding true false false true 376346462018-01-012018-12-31 376346462017-01-012017-12-31 376346462018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 376346462017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 376346462018-12-31 376346462017-12-31 iso4217:DKK