3H TRADING ApS

Frederikssundsvej 23 st th

2400 København NV


Årsrapport

1. juli 2019 - 30. juni 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
13/01/2021
Hassouneh Sager Hassouneh
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden3H TRADING ApS
Frederikssundsvej 23 st th
2400 København NV
CVR-nr:32474187
Regnskabsår:01/07/2019 - 30/06/2020
RevisorRevisionsfirmaet Højmose, FSR - Danske revisorer, V/Børge Jimmy Højmose Christiansen
Arnold Nielsens Boulevard 70, 1 tv
2650 Hvidovre
DK Danmark
CVR-nr:30771508
P-enhed:1013603665

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2019 - 30. juni 2020 for 3H TRADING ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

København NV, den 13/01/2021

Direktion
Hassouneh Sager HassounehRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til anpartshaverne i 3H TRADING ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for 3H TRADING ApS for regnskabsåret 1.7. 2018 til 30.06.2019 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Hvidovre, 13/01/2021Børge Jimmy Højmose Christiansen , mne25196
Registreret revisor
Revisionsfirmaet Højmose, FSR - Danske revisorer, V/Børge Jimmy Højmose Christiansen
CVR: 30771508

Ledelsesberetning

L

Hovedaktiviteter

Selskabets forretningsområde er at eje aktier/anparter i andre selskaber eller anden efter

direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

 

Årsrapporten er med henvisning til ovennævnte aflagt med fortsat drift for øje.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, der har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

 

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-lovens bestemmelser for regnskabsklasse B samt visse bestemmelser fra regnskabsklasse C og er aflagt i danske kroner.               

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Ligeledes indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelsen

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

 

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen når levering, normalt fakturadato, har fundet sted.

 

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter forbrug af råvarer, hjælpematerialer og fremmed assistance for årets solgte varer og varer medgået til produktion

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, lokale og administration.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, regulering af tidligere års skat og forskydning i udskudt skat, indregnes

i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balancen

 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til anskaffelsesprisen. Såfremt nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Skyldig skat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst og regulering af tidligere års skat.

 

Udskudt skat måles efter forskellen mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af materielle anlægsaktiver og indregnes med en skattesats på 22%.

 

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for 3H Trading ApS for 2017/2018 er aflagt i overensstemmelse
med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse 1. jul. 2019 - 30. jun. 2020

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -3.010 -3.010
Resultat af ordinær primær drift -3.010 -3.010
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 1.010.213
Andre finansielle indtægter 0 28
     Andre finansielle omkostninger 0 -496.513
Ordinært resultat før skat -3.010 510.718
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat -3.010 510.718
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -3.010 510.718
I alt -3.010 510.718

Balance 30. juni 2020

Aktiver

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 5.905.494 5.905.494
Finansielle anlægsaktiver i alt 5.905.494 5.905.494
Anlægsaktiver i alt 5.905.494 5.905.494
Likvide beholdninger 3.081 6.091
Omsætningsaktiver i alt 3.081 6.091
Aktiver i alt 5.908.575 5.911.585

Balance 30. juni 2020

Passiver

Note 2019/20 2018/19
kr. kr.
Indbetalt registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 860.951 863.962
Egenkapital i alt 985.951 988.962
Gæld til realkreditinstitutter 2.429.724 2.429.724
Langfristede gældsforpligtelser i alt 2.429.724 2.429.724
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 2.303.400 2.303.400
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring -5.372
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 189.500 194.871
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.492.900 2.492.899
Gældsforpligtelser i alt 4.922.624 4.922.623
Passiver i alt 5.908.575 5.911.585

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2019/20
Gennemsnitligt antal ansatte 1
false false true true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/07/2018 30/06/2019 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisionsfirmaet Højmose, FSR - Danske Revisorer Arnold Nielsens Boulevard 70, 1. tv. 2650 Hvidovre 324741872019-07-012020-06-30 324741872019-07-012020-06-301 324741872019-07-012020-06-300 324741872019-07-012020-06-302 324741872018-07-012019-06-30 324741872019-07-012020-06-30fsa:RetainedEarningsMember 324741872018-07-012019-06-30fsa:RetainedEarningsMember 324741872020-06-30 324741872019-06-30 iso4217:DKK