HELLE ANDERSEN & CO. ApS

Øverødvej 21, st 4

2840 Holte


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/01/2016
Krestine Hviid Larsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenHELLE ANDERSEN & CO. ApS
Øverødvej 21, st 4
2840 Holte
CVR-nr:19757633
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseNordea
Strandvejen 159
2900 Hellerup

Ledelsespåtegning

ÅRSBERETNING

 

Aktiviteten indstilles, da de sidste års indsats ikke har givet resultat. Selskabet lukkes med udgangen af 2015..

 

Selskabets kapital er ved årets slutning formindsket med årets resultat –        -9tkr. således udgør egenkapitalen  nu – 126tkr.

 

Firmaets negative egenkapital er finansieret ved kontant indskud fra  aktionær.

 

Selskabet ejes 100% af Krestine Hviid Larsen,.


Holte, den 31/01/2016

Direktion
Krestine Kannegaard Hviid Steen Larsen
Bestyrelse
Krestine Kannegaard Hviid Steen Larsen
Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet lukkes ved udgangen af 2015

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

.....

Begivenheder efter regnskabets afslutning

.....Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Generelt


....

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Omsætning af varer og tjenesteydelser medtages på faktureringstidspunktet.

 

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter indeholder årets afholdte udgifter af primær karakter i forhold til hovedformålet.

 

Afskrivninger

Afskrivninger indeholder årets afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.

 

Skat af årets resultat

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen.


....

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller brugsværdi, hvor denne er lavere af årsager, der ikke antages at være forbigående. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstid.

 

De forventede brugstider er:

Driftsmateriel og inventar 3 år.

 

Aktiver med anskaffelsessum under 10.000 kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

 

Hensættelser

Der foretages hensættelse til udskudt skat i regnskabet.


....

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Nettoomsætning 0 720
Eksterne omkostninger -9.372 -31.054
Bruttoresultat -9.372 -30.334
Personaleomkostninger 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0
Resultat af ordinær primær drift -9.372 -30.334
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0
Andre finansielle indtægter 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0
Øvrige finansielle omkostninger -152
Ordinært resultat før skat -9.524 -30.334
Skat af årets resultat 0
Årets resultat -9.524 -30.334
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Reserve for nettoopskrivning af investeringsaktiver 0
Overført fra (til) sikringsfond 0
Overført fra (til) reservefond 0
Overført fra (til) dispositionsfond 0
Overført resultat -9.524 -30.334
I alt -9.524 -30.334

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Produktionsanlæg og maskiner 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0
Anlægsaktiver i alt 0
Råvarer og hjælpematerialer 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0
Varebeholdninger i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0
Tilgodehavende skat 0
Andre tilgodehavender 8.269 13.127
Tilgodehavender i alt 8.269 13.127
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0
Likvide beholdninger 13.220 15.459
Omsætningsaktiver i alt 21.489 28.586
Aktiver i alt 21.489 28.586

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -251.178 -241.654
Egenkapital i alt -126.178 -116.654
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Skyldig selskabsskat 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0
Skyldig selskabsskat 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 147.667 145.240
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 147.667 145.240
Gældsforpligtelser i alt 147.667 145.240
Passiver i alt 21.489 28.586

Noter

1. Oplysning om ophørende aktiviteter

Her kan du indsætte tekst og tabeller.

 

Selskabet lukkes nu, grundet manglende resultater

false 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand Helle Hviid Andersen Øverødvej 21, st 4 2840 Holte 197576332015-01-012015-12-31 197576332015-01-012015-12-310 197576332015-01-012015-12-310 197576332014-01-012014-12-31 197576332015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 197576332014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 197576332015-01-012015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 197576332014-01-012014-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 197576332015-01-012015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationOfInvestmentAssetsMember 197576332014-01-012014-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationOfInvestmentAssetsMember 197576332015-01-012015-12-31fsa:TransferredFromToHedgeFundMember 197576332014-01-012014-12-31fsa:TransferredFromToHedgeFundMember 197576332015-01-012015-12-31fsa:TransferredFromToReserveFundMember 197576332014-01-012014-12-31fsa:TransferredFromToReserveFundMember 197576332015-01-012015-12-31fsa:TransferredFromToReservesAvailableMember 197576332014-01-012014-12-31fsa:TransferredFromToReservesAvailableMember 197576332015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 197576332014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 197576332015-12-31 197576332014-12-31 iso4217:DKK