Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn A.m.b.a.

Bogøvej 61

5450 Otterup


Årsrapport

1. januar 2020 - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
06/05/2021
Jens Birger Kristensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenAndelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn A.m.b.a.
Bogøvej 61
5450 Otterup
Telefonnummer:22256150
e-mailadresse:okastrup@gmail.com
CVR-nr:36638850
Regnskabsår:01/01/2020 - 31/12/2020

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2020 - 31. december 2020 for Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn A.m.b.a..

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Bogø, den, den 06/05/2021

Bestyrelse
Claus Bruun Jespersen
Erik Hansen
Leif Bo Christensen
Paul Bjarne Bengtsson
Peder Steen Henriksen
Ole Astrup

Ledelsesberetning

Væsentligste aktivitet:

At drive lystbådehavn for havnens andelshavere.

 

Økonomi:

Årets resultat for 2020 udgør 94.846,83 kr.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.


Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

Note 2020 2019
kr. kr.
Nettoomsætning 261.615 259.733
Eksterne omkostninger -166.768 -213.279
Bruttoresultat 94.847 46.454
Personaleomkostninger 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Resultat af ordinær primær drift 94.847 46.454
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0
Andre finansielle indtægter 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0
Øvrige finansielle omkostninger 0
Ordinært resultat før skat 94.847 46.454
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 94.847 46.454
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0
Overført resultat 94.847 46.454
I alt 94.847 46.454

Balance 31. december 2020

Aktiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Grunde og bygninger 604.636 604.636
Materielle anlægsaktiver i alt 604.636 604.636
Anlægsaktiver i alt 604.636 604.636
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.854 1.103
Andre tilgodehavender 27.025
Tilgodehavender i alt 5.854 28.128
Likvide beholdninger 351.294 200.982
Omsætningsaktiver i alt 357.148 229.110
Aktiver i alt 961.784 833.746

Balance 31. december 2020

Passiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Registreret kapital mv. 524.915 524.915
Andre reserver 270.182 223.728
Overført resultat 94.847 46.454
Egenkapital i alt 889.944 795.097
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 71.840 38.649
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 71.840 38.649
Gældsforpligtelser i alt 71.840 38.649
Passiver i alt 961.784 833.746

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/01/2019 31/12/2019 Ingen bistand Ole Astrup Bogøvej 61 5450 true false false true 366388502020-01-012020-12-31 366388502020-01-012020-12-310 366388502020-01-012020-12-311 366388502020-01-012020-12-312 366388502020-01-012020-12-313 366388502020-01-012020-12-314 366388502020-01-012020-12-315 366388502019-01-012019-12-31 366388502020-01-012020-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 366388502019-01-012019-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 366388502020-01-012020-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 366388502019-01-012019-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 366388502020-01-012020-12-31fsa:RetainedEarningsMember 366388502019-01-012019-12-31fsa:RetainedEarningsMember 366388502020-12-31 366388502019-12-31 iso4217:DKK