ELLAB PROPERTIES A/S

Trollesmindealle 25

3400 Hillerød


Årsrapport

1. maj 2020 - 30. april 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
22/06/2021
Sys Agnes Rovsing
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenELLAB PROPERTIES A/S
Trollesmindealle 25
3400 Hillerød
e-mailadresse:hjln@ellabfonden.dk
CVR-nr:30824709
Regnskabsår:01/05/2020 - 30/04/2021
RevisorDVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Lyskær 1, 3
2730 Herlev
DK Danmark
CVR-nr:21860506
P-enhed:1005265189

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 1. maj 2020 - 30. april 2021 for ELLAB PROPERTIES A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Hillerød, den 28/05/2021

Direktion
Hans Jørgen Leo NielsenBestyrelse
Sys Agnes Rovsing
Hans Jørgen Leo Nielsen
Peter Krogh

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i ELLAB PROPERTIES A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for ELLAB PROPERTIES A/S for regnskabsåret 1. maj 2020 - 30. april 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 30. april 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2020 - 30. april 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Herlev, 28/05/2021Henrik Volland , mne16627
Statsautoriseret revisor
DVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 21860506

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i at opføre, besidde og udleje ejendomme.  

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse udviser et overskud på 1.300 t.kr.

 

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

 

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

 

 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.


Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen i den periode, indtægterne vedrører, uanset betalingstidspunkt.

 

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver.

 

Eksterne omkostninger
Eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til kontorhold, husleje mv..

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balance

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger og renter direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid.

 

                                                                   Brugstid   Restværdi

Bygninger                                                       50 år     7.174 t.kr.

 

Aktiver med en kostpris på under 14 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Gæld til realkreditinstitutter
Gælden måles til amortiseret kostpris. For obligationslån måles gælden som:

 

Det oprindeligt modtagne provenu ved låneoptagelsen (kostprisen)

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

 


 

Gæld

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. maj 2020 - 30. apr. 2021

Note 2020/21 2019/20
kr. kr.
Nettoomsætning 3.176.559 3.062.298
Eksterne omkostninger -44.862 -44.612
Bruttoresultat 3.131.697 3.017.686
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -1.224.911 -1.205.486
Resultat af ordinær primær drift 1.906.786 1.812.200
Øvrige finansielle omkostninger -239.718 -254.771
Ordinært resultat før skat 1.667.068 1.557.429
Skat af årets resultat -366.755 -342.634
Årets resultat 1.300.313 1.214.795
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 1.300.313 1.214.795
I alt 1.300.313 1.214.795

Balance 30. april 2021

Aktiver

Note 2020/21 2019/20
kr. kr.
Grunde og bygninger 52.187.082 52.440.792
Materielle anlægsaktiver i alt 1 52.187.082 52.440.792
Anlægsaktiver i alt 52.187.082 52.440.792
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.500.000 0
Andre tilgodehavender 24.093 0
Tilgodehavender i alt 1.524.093 0
Likvide beholdninger 572.872 1.983.517
Omsætningsaktiver i alt 2.096.965 1.983.517
Aktiver i alt 54.284.047 54.424.309

Balance 30. april 2021

Passiver

Note 2020/21 2019/20
kr. kr.
Registreret kapital mv. 2.503.000 2.503.000
Overført resultat 24.160.793 22.860.480
Egenkapital i alt 26.663.793 25.363.480
Hensættelse til udskudt skat 1.442.200 1.075.445
Hensatte forpligtelser i alt 1.442.200 1.075.445
Gæld til realkreditinstitutter 22.653.791 24.288.719
Langfristede gældsforpligtelser i alt 2 22.653.791 24.288.719
Gæld til realkreditinstitutter 1.635.300 1.636.175
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.888.963 2.060.490
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.524.263 3.696.665
Gældsforpligtelser i alt 26.178.054 27.985.384
Passiver i alt 54.284.047 54.424.309

Egenkapitalopgørelse 1. maj 2020 - 30. apr. 2021

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 2.503.000 22.860.480 25.363.480
Årets resultat 1.300.313 1.300.313
Egenkapital, ultimo 2.503.000 24.160.793 26.663.793

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

 

  Grunde og bygninger  
  kr.
Kostpris primo 65.862.160
Tilgang 971.201
Afgang 0
Kostpris ultimo 66.833.361
   
Opskrivninger primo 0
Årets opskrivning 0  
Opskrivninger ultimo 0
     
Af- og nedskrivning primo -13.421.368  
Årets afskrivning -1.224.911  
Tilbageførsel ved afgang 0  
Af- og nedskrivning ultimo -14.646.279
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 52.187.082
 

 

2. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Prioritetsgæld 24.289.091 1.635.300 22.653.791 16.108.719

 

 

Restgæld efter 5 år forudsætter, at lånene refinansieres til de nuværende vilkår.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Prioritetsgæld t.kr. 24.289 er optaget med sikkerhed i selskabets ejendomme med en bogført værdi på 52.187 t.kr.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2020/21
Gennemsnitligt antal ansatte 1
false false true true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/05/2019 30/04/2020 Revisionspåtegning false false false false Henrik Volland Blytsvej 8 B, st. tv. 2000 308247092020-05-012021-04-30 308247092020-05-012021-04-301 308247092020-05-012021-04-300 308247092020-05-012021-04-300 308247092020-05-012021-04-301 308247092020-05-012021-04-302 308247092020-05-012021-04-302 308247092019-05-012020-04-30 308247092020-05-012021-04-30fsa:RetainedEarningsMember 308247092019-05-012020-04-30fsa:RetainedEarningsMember 308247092021-04-30 308247092020-04-30 308247092020-05-01fsa:ContributedCapitalMember 308247092020-05-01fsa:RetainedEarningsMember 308247092020-05-01 308247092020-05-012021-04-30fsa:RetainedEarningsMember 308247092021-04-30fsa:ContributedCapitalMember 308247092021-04-30fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK