Arte-vivendi IVS

Kobbervænget 5

5492 Vissenbjerg


Årsrapport

1. januar 2020 - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
15/06/2021
Winnie Merete Nielsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenArte-vivendi IVS
Kobbervænget 5
5492 Vissenbjerg
CVR-nr:38113771
Regnskabsår:01/01/2020 - 31/12/2020

Ledelsesberetning

Selskabets hovedakvitet er møbelpolstring.

Resultatopgørelse udviser et resultat på kr. 0.

Selskabets balance pr. 31/12 20 udviser en egenkapital på kr. 0.

Der er ingen aktivitet.

I den forløbne del af 2021 er der ingen aktivitet.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabet finansielle stilling. 


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

Note 2020 2019
kr. kr.
Nettoomsætning 0
Eksterne omkostninger 0
Bruttoresultat 0
Bruttofortjeneste/Bruttotab 0
Personaleomkostninger 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Resultat af ordinær primær drift 0 0
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0 0
Andre finansielle indtægter 0 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0 0
Øvrige finansielle omkostninger 0 0
Ordinært resultat før skat 0 0
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 0 0
Forslag til resultatdisponering
I alt 0

Balance 31. december 2020

Aktiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Likvide beholdninger 0 2.680
Omsætningsaktiver i alt 0 2.680
Aktiver i alt 0 2.680

Balance 31. december 2020

Passiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Registreret kapital mv. 0 1.420
Overført resultat 0 1.260
Egenkapital i alt 0 2.680
Passiver i alt 0 2.680

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/01/2019 31/12/2019 Ingen bistand Mona Pedersen Ramsherred 61 5610 true false false true 381137712020-01-012020-12-31 381137712019-01-012019-12-31 381137712020-12-31 381137712019-12-31 iso4217:DKK