Nova Green ApS

Ubberudvej 71

5491 Blommenslyst


Årsrapport

1. april 2018 - 31. marts 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/08/2019
Tom Andersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenNova Green ApS
Ubberudvej 71
5491 Blommenslyst
e-mailadresse:novagreen.aps@gmail.com
CVR-nr:36691220
Regnskabsår:01/04/2018 - 31/03/2019

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. april 2018 - 31. marts 2019 for Nova Green ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Ubberød, den 01/08/2019

Direktion
Tom AndersenLedelsesberetning

Hovedaktivitet:

Selskabets formål er at, drive virksomhed med produktion og salg af fødevarer, produkter til personlig pleje og tekstilprodukter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold:

Selskabets resultat udgør et underskud på t. kr. 18. Direktionen anser årets resultat som utilfredsstillende. 

 

Selskabet har i sin årsrapport iblandt sine værdier et udskudt skatteaktiv på t. kr. 40. Direktionen gør opmærksom på, at værdiansættelsen heraf afhænger af selskabets evne til at generere skattemæssige overskud fremadrettet. 

 

Kapitaltab

Som følge af selskabets underskud, er selskabets egenkapital tabt. Det er direktionens opfattelse, at selskabets egenkapital kan reetableres ved drift indenfor 1 - 2 regnskabsår.

 

Da selskabets væsentligste kreditor er direktionen selv, og de løbende faste omkostninger er meget beskedne anser direktionen selskabet for at kunne fortsætte sin drift uden særlige tiltag.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, der forrykker årsrapportens udsagn.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indretning og måling

Aktiver indretnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fradå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måled pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indretning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Regnskabsposterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er sammendraget til en post benævnt bruttofortjeneste eller bruttotab i den offentliggjorte årsrapport.

 

Nettoomsætningen

Salg af varer indregnes som nettoomsætning, når varen eller ydelsen er solgt og leveret (salgsmetoden).

 

Personaleomkostninger

Omkostninger til løn, sociale omkostninger mv.

 

Andre eksterne omkostninger

Omkostninger til salg, lokale og administration samt øvrige indirekte omkostninger .  

 

Balance

Udskudt skatteaktiv

Indmåles til den beregnede skatteværdi på statustidspunktet. Værdien af aktivet kræver at selskabet genererer overskud. Værdien af den udskudte skat er indregnet med den aktuelle skatteprocent, som er 22%. 

 

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. apr. 2018 - 31. mar. 2019

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -6.415 121.528
Personaleomkostninger -16.061 -203.079
Resultat af ordinær primær drift -22.476 -81.551
Øvrige finansielle omkostninger 0 0
Ordinært resultat før skat -22.476 -81.551
Skat af årets resultat 4.206 20.240
Årets resultat -18.270 -61.311
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -18.270 -61.311
I alt -18.270 -61.311

Balance 31. marts 2019

Aktiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Udskudte skatteaktiver 39.822 35.616
Tilgodehavender i alt 39.822 35.616
Likvide beholdninger 3.520 18.041
Omsætningsaktiver i alt 43.342 53.657
Aktiver i alt 43.342 53.657

Balance 31. marts 2019

Passiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat -140.955 -122.683
Egenkapital i alt -90.955 -72.683
Leverandører af varer og tjenesteydelser 12.000 12.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 2.074 617
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 120.223 113.723
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 134.297 126.340
Gældsforpligtelser i alt 134.297 126.340
Passiver i alt 43.342 53.657

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte 0
false false false true 01/04/2017 31/03/2018 Ingen bistand Svend Stabell Jernbanegade 15, 1. tv 4700 Næstved 366912202018-04-012019-03-31 366912202018-04-012019-03-310 366912202017-04-012018-03-31 366912202018-04-012019-03-31fsa:RetainedEarningsMember 366912202017-04-012018-03-31fsa:RetainedEarningsMember 366912202019-03-31 366912202018-03-31 iso4217:DKK